Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: неделя, 21 февруари 2021 7:11

Дипломиране - ОКС "Бакалавър"

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „Бакалавър”

 

 1. Съдържание и форма на държавния изпит

 1.1. Държавният изпит се състои от два компонента – (1) писмен изпит и (2) разработване и защита на дипломен проект.

 1.2. Писменият изпит по т.1.1 съдържа две части – казус и тест.

 1.3. Казусът съдържа резултати от приложението на определен статистически метод към емпирични данни с помощта на един от изучаваните статистически софтуерни пакети. Задачата на дипломанта е да направи пълна и правилна интерпретация на представените резултати, както и да посочи възможности за тяхното целесъобразно използване.

 1.4. Тестът съдържа 30 въпроса. За всеки въпрос са предожени 4 възможни отговора като един от тях е верен.

 1.5. Първоначално изпитът ще бъде организиран на хартиен носител. След създаване на банка с тестови въпроси, тестът ще бъде провеждан електронно.

 1.6. Въвеждането на електронен тест като форма на писмен държавен изпит ще бъде оповестено най-малко 3 месеца преди неговото провеждане на електронната страница на катедрата и чрез устно информиране на студентите от научния секретар на катедрата.

 1.7. Материалът, залегнал в писмения изпит, обхваща основни теми от всички статистически дисциплини, изучавани от студентите по време на тяхното обучение.

 1.8. Изпитните теми са структурирани под формата на въпросник, който се приема от катедрения съвет и се утвърждава от зам.ректора по обучението в ОКС“Бакалавър“. Въпросникът съдържа и библиография на учебната литература, която се препоръчва на студентите за подготовката им за държавния изпит, и може да бъде свален по-долу.

 1.9. Одобреният въпросник по т.1.5 може да бъде използван в поредица от държавни изпити. Промени във въпросника се правят при промени в учебния план на специалността, които водят до промяна в изучаваните специализирани дисциплини или до съществени промени в тяхното съдържание.

 1.10. Дипломният проект по т.1.1., който е част от държавния изпит, представлява разработка на статистическо изследване въз основа на реални данни. Целта на този проект е да покаже, че дипломантът е подготвен да проведе статистическо изследване по определена тема, както и да интерпретира правилно получените резултати.

 1.11. Темата на проекта се избира от списък с тематични направления, изготвен от преподавателите в катедрата и одобрен на катедрен съвет. Възможно е избраната тема на проекта да съответства на разработваната от студентите в 7-ми семестър курсова работа по дисциплината „Проектиране на статистическите изследвания”, която представлява подробен план на подготвителен етап за конкретно статистическо изследване.

 1.12. За разработване на дипломния проект всеки студент има дипломен ръководител, избран от него или определен от ръководителя на катедрата съобразно избраното тематично направление. Дипломен ръководител може да бъде всеки преподавател на основен трудов договор към катедрата.

 1.13. Дипломният проект трябва да съдържа следните задължителни елементи:

 • Заглавие – да бъде ясно формулирано, като отговаря на съдържанието на разработката.
 • Увод – в него трябва да бъдат обосновани актуалността и мотивите за избора на изследователската тема. В увода трябва ясно да се формулират цел, задачи, обект на изследването, предмет на изследването, обхват на изследването, хипотези на изследването и източници на данни (около 4 стр.).
 • Теоретично-методологична част – в нея се разглеждат накратко използваните статистически методи, като се акцентира върху познавателните им възможности, изисквания за тяхното приложение, основните трудности и ограничения при тяхното използване (около 5 стр.).
 • Емпирична част – това е основната част на дипломния проект (около 10 стр.). В нея се представят резултатите от приложените статистически методи, като задължително трябва да съдържа тълкуване и анализ на тези резултати. Основните резултати може да бъдат представени в производни таблици и диаграми в емпиричната част.

Не се допуска в емпиричната част да се представят пряко таблици в стандартен изход на специализирани софтуерни продукти (SPSS, Statistica, Eviews и други)!

 • Заключение – включва основните изводи от проведеното изследване (около 1 стр.).
 • Списък с използвани литературни източници, източници на данни, електронни ресурси и др. (до 1 стр.).
 • В приложение след края на дипломния проект могат да се представят таблици с изходни данни, както и таблици и диаграми в стандартен изход на специализирани софтуерни продукти.

 1.14. Дипломният проект трябва да бъде в обем от приблизително 20 стандартни страници (шрифт „Times New Roman“ с размер 12, междуредие 1,5).

 1.15. Дипломантът обсъжда с научния ръководител съдържанието и структурата на дипломния проект от началото и в процеса на изготвянето му.

 1.16. Дипломният проект се предава в деня на самия държавен изпит в книжен и електронен формат. Дипломният проект се придружава от кратко резюме 4-5 страници.

 

2. Срокове и начин на оповестяване на държавен изпит

 2.1. Държавен изпит се провежда 3 пъти в рамките на една учебна година, съобразно учебния график на университета – в началото, в края и посредата на учебната година.

 2.2. Изпитната дата на всеки държавен изпит се определя на катедрен съвет по предложение на ръководителя на катедрата в рамките на обявената в учебния график на университета сесия за провеждане на държавни изпити. Наред с датата, катедрения съвет определя:

 • График за консултации на дипломантите, включващ 2 учебни часа седмично;
 • Преподавателите, които ще консултират дипломантите, съобразно тематичните направления.

 2.3. Изпитната дата се определя не по-малко от 3 месеца преди провеждането на държавния изпит и веднага се оповестява по следния начин:

 • на електронната страница на катедрата;
 • чрез изпращане на съобщение от секретаря на катедрата по електронната поща до всяка от групите дипломанти;
 • чрез устно съобщение от научния секретар към студентите-дипломанти.

  

 3. Начин на провеждане на държавен изпит

 3.1. Държавният изпит се провежда съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от трима хабилитирани преподаватели на основен трудов договор към катедра „Статистика и иконометрия“ – един председател и двама членове. Комисията се предлага от катедрения съвет и се назначава от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“. Наред с основния състав на комисията, катедрения съвет предлага и един хабилитиран преподавател като резервен член на държавната комисия. При повече от 20 дипломанта се избират 2 държавни комисии.

 3.2. Продължителността на първия компонент от държавния изпит – писменият изпит – е 3 часа.

 3.3. Продължителността на втория компонент – защита на дипломен проект – зависи от броя на дипломантите. Индивидуалното време за защита на проект е средно 15 мин., които включват 5-7 мин. експозе на дипломанта, прочитане на рецензия и отговор на въпроси по представения проект.

 3.4. Двата компонента на изпита при техническа възможност се провеждат в един ден. Първоначално се провежда писмения изпит. След проверка на работите и оповестяване на резултатите се провежда защита на дипломните проекти. Когато защитата на дипломния проект не може да приключи в рамките на същия ден, се допуска продължение на защитите през следващия ден.

 

4. Критерии за оценяване, начин на формиране на крайна оценка и оповестяване на резултатите

 4.1. Оценката на писмения изпит се получава като резултат от точките, събрани от казуса и верните отговори на въпросите в теста. За целта на катедрен съвет се избира комисия от 2 преподаватели, които разработват скала за оценяване на изпитните резултати от писмения изпит.

4.2. Дипломните проекти се оценяват от всеки от членовете на изпитната комисия по време на защитата въз основа на експозето, рецензията на проекта, отговорите на въпросите и лични впечатления от дипломанта.

4.3. След приключване на защитите комисията обсъжда на закрито заседание получените индивидуални оценки на всеки дипломант. Крайната оценка се оформя като средна аритметична от индивидуалните оценки в полза на дипломанта. При голяма разлика в индивидуалните оценки, председателят на комисията взема решение.

4.4. Крайната оценка от държавния изпит се получава от оценките за компонентите по формулата:

 

ФО = 0,15 К + 0,35 ПТ + 0,50 ЗП

Където:           ФО – финална оценка;

                         К – оценка от казуса;

                         ПТ – оценка от писмения тест;

                         ЗП – оценка от защита на проект.

 

4.5. Изпитните резултати се оповестяват след приключване на процедурата по оценяването в деня на провеждане на държавния изпит.

 

5. Условия за допускане до държавен изпит

5.1. До държавен изпит се допускат студентите, положили успешно всички семестриални изпити в ОКС „Бакалавър“.

5.2. За допускане на държавен изпит се подава заявление.

 

6. Използване на помощни материали и технически средства по време на държавния изпит

 6.1. По време на писмения тест на дипломантите се разрешава да използват предварително одобрен комплект от статистически формули и таблици. Помощните материали се одобряват от комисия, съставена от двама преподаватели от катедрата, избрана от катедрения съвет.

 6.2. По време на писмения тест на дипломантите се разрешава да използват калкулатори.

 

7. Допълнителни правила

7.1. Изпитните резултати се анулират когато:

 • дипломантът прави опити да преписва по време на писмения тест, като използва непозволени материали или обменя информация с останалите дипломанти;
 • дипломантът представи дипломен проект, който изцяло или частично не е разработен лично от него;
 • дипломантът не може да докаже своята самоличност чрез лични документи.

7.2. Изпитните оценки се нанасят в изпитния протокол от председателя на изпитната комисия веднага след тяхното оформяне. Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

7.3. Изпитните оценки се нанасят в студентските книжки от членовете на изпитната комисия след тяхното нанасяне в изпитния протокол.

7.4. Изпитните оценки се нанасят в главните книги от председателя на изпитната комисия не по-късно от 3 дни след провеждане на изпита.

7.5. На първия катедрен съвет след провеждане на държавния изпит ръководителят на катедрата оповестява обобщените резултати и дава възможност за тяхното обсъждане.

7.6. Писмените материали от държавния изпит, тестове и проекти, се съхраняват в катедрата за срок от 1 година. След изтичане на този срок материалите се унищожават по приетите правила.

Прикачени файлове:

application/pdf Statistika_vuprosnik_za_durjaven_izpit.pdf - 71 KB

application/pdf Primeren_test_Statistika_2014.pdf - 118 KB

application/pdf Diplom_project_list_2021.pdf - 127 KB