Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: сряда, 16 юни 2021 10:02

Павлова

Павлова, Веселка Христова (1955)


Родена е в София. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1977), специалност Статистика. Специализира във Варшава, Полша (1989); Лондон, Бристол, Плимут, Ливърпул, Великобритания (1994 - 1996); Мадрид, Испания (1995); Гренобъл, франция (2001); Международна академия "F+U", Берлин, Германия (2005); Университета на Барселона, Испания (2006); Торино, Италия (2006); Университет на Евора, Португалия (2007); Сорбоната 3 - Париж, Франция (2008); Университет на Гранада, Испания (2008). Владее английски и руски език. Придобива научна степен "доктор" (1987) с дисертация на тема: "Проблеми при използването на статистически методи за разработване на краткосрочни икономически прогнози". Научен сътрудник III степен в Научен институт по статистика към ЦСУ (1982 - 1989). Избрана е за главен асистент (1982), доцент по статистика (1998). Зам.-ректор на УНСС по обучението в ОКС "магистър", дистанционно обучение и следдипломна квалификация (от 2007); ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (от 2006); директор на Център за дистанционно обучение при УНСС от 2005; член на факултетен съвет и на факултетен научен съвет към факултет "Приложна информатика и ста-тистика" (от 2008). Чете лекционни курсове по статистика; статистика на околната среда; количествени методи и модели в бизнеса; регионална статистика; статистически методи в международния бизнес; медицинска статистика; статистически методи в управлението. Членува в ESRA, EDEN.


Научни интереси:
статистика; бизнес статистика; количествени методи и модели в бизнеса; статистика на околната среда; регионални статистически изследвания; демографска статистика; краткосрочни бизнес прогнози; статистически методи във външната търговия, медицинска статистика, статистически методи в управлението; статистическа теория за вземане на управленски решения.


Основни публикации:
1. Бизнес статистика: в 2 ч: Учебник за дистанционно обучение. - София: НБУ, 1993.
2. Бизнес статистика: в 2 ч: Учебник за дистанционно обучение. - 2. изд. - София: НБУ, 1995. - 291 с.
3. Бизнес статистика: в 2 ч: Учебник за дистанционно обучение. - 3. изд. - София: НБУ, 1995.
4. Бизнес статистика. - 4. прераб. и доп. изд. - София: НБУ-ЦДО, 2002.
5. Значението на Евростат и националната статистика за повишаване на информираността на българските институции и граждани като членове на Европейския съюз. - София: УИ "Стопанство", 2006. - 159 с.
6. Икономика на природоползването: Учебник за дистанционно обучение. - София: НБУ, 1997. - 343 с. (в съав- торство).
7. Количествени методи и модели. - София: НУЦ ИПС при УНСС, 2000 (в съавторство).
8. Количествени методи и модели. - 2. прераб. изд. - София: ИСК при УНСС, 2002 (в съавторство).
9. Количествени методи и модели: Учебник за дистанционно обучение. - 2. доп. и прераб. изд. - София: ИСК при УНСС, 2005. - 224 с. (в съавторство).
10. Количествени методи и модели. - 3. изд. - София: УИ "Стопанство", 2006. - 275 с. (в съавторство).
11. Проучване на условията на живот и социалните проблеми на населението в надтрудоспособна възраст в HP България. - София: Изд. на Комитета по ЕССИ, 1984. - 197 с.
12. Статистика: Основен курс: Учебник за дистанционно обучение. - София: УИ "Стопанство", 2006. - 288 с. (в съавторство).
13. Статистика: Учебник за дистанционно обучение в магистърска степен. - София: ИСК при УНСС, 2002 (в съавторство).
14. Статистически методи във външната търговия: Учебник за дистанционно обучение. - София: PHARE - Национален център за дистанционно обучение, 1997. - 333 с. (в съавторство).
15. Статистически методи във външната търговия: Учебник за дистанционно обучение. - 2. прераб. и доп. изд. - София: PHARE - Национален център за дистанционно обучение, 2001 (в съавторство).
16. Статистически методи във външната търговия: Учебник за дистанционно обучение. - 3. прераб. и доп. изд. - София: ИСК при УНСС, 2003 (в съавторство).
17. Състояние и проблеми на съвременното българско семейство. - София: Изд. на ЦСУ, 1990. - 30 с.


Научни студии, статии и доклади:
1. Актуални проблеми, свързани с управлението на качеството и промяната при дистанционната форма на обучение. //Национална конференция по електронно обучение във висшето образование (Китен), 2004.
2. Анализ качества статистической информации. //Статистика в диалоге общества и власти: Меж- дународная научно-практическая конференция (Санкт Петербург), 2008.
3. Анализ на проблемите на заетостта и професионалното обучение в област Алентежу - Португалия. // Д и- н а м и ч н о адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда: Семинар, организиран от Института за следдипломна квалификация при УНСС (София), 2008.
4. Демографски и социално-икономически профил на непълните семейства, съставени от вдовеи/вдовица с деца. //Смъртност и системи за здравеопазване в развитите страни: Межд. семинар (Варна), 1990.
5. Дистанционната форма на обучение - една реална възможност за повишаване на конкурентоспособността на Университета за национално и световно стопанство. //Реформата във висшето образование в България: Конкурентоспособност в европейското образователно пространство: Кръгла маса (София), 2005.
6. Дистанционното обучение - съвременна алтернатива на обучение в колежанското образование. //Висшето колежанско образование в България - постижения и съвременни проблеми: Сборник, 2000.
7. Дистанционното обучение по мениджмънт 8 туристическия бизнес. //Български туризъм, 1995, № 4.
8. Дистанционното обучение по статистика - една съвременна алтернатива. //Количествени методи в икономиката - класика и новаторство: Научна конференция с международно участие (Свищов), 2000, с. 364-371.
9. Европейската година на междукултурен диалог и усъвършенстването на трансфера на знания чрез професионално обучение. //Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на професионалното образование и обучение: Семинар (София), 2009.
10. Един конкретен и действащ модел за оптимизиране на връзката между университетите и бизнеса в област Пиемонте - Италия. //Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт: Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи“ - мярка "Мобилност" (София), 2006, с. 52-60.
11. Една интересна и ползотворна връзка между Икономическия факултет на Университета на Валенсия, Уни-верситетска фондация "предприятие на Валенсия" и Центъра за професионална квалификация по туризъм - гр. Валенсия. //Нови форми на преподаване и учене във вътрешнофирменото професионално обучение в сферата на услугите: Семинар (София), 2005, с. 16-20.
12. Една съвременна алтернатива за обучение на персонала. //Съвременни управленски технологии за мотивация на човешкия фактор в държавния и частния сектор: Национална научнопракт. конф. (Варна), 1995.
13. Измененията в демографския профил на съвременното българско семейство като база за обосноваване на ефективна демографска политика. //Семейството и променящият се свят: Научнопракт. конф. (София), 1994.
14. Изменения в основните функции и социално-демографския профил на съвременното българско семейство. // С т а т и с т и к а, 1991, № 3.
15. Необходимост и проблеми при статистическото изучаване на състоянието и динамиката на околната среда.//Алтернативи, 1997, №7.
16. Някои основни резултати от статистическо изследване на възможностите за развитие на публично- частно партньорство в нашата страна. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 53-60.
17. Някои основни тенденции и специфични особености на динамиката на броя и структурите на семействата в България. //Население, 1990, № 2.
18. Някои специфични особености на методологията на наблюдение и динамиката на броя и основните структури на домакинствата в България. //Проблеми на труда, 1990, № 3.
19. Основни акценти на статистическия анализ на резултатите от проучване на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца в нашата страна. //Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни: Международна конференция и кръгла маса (София), 2006, с. 489-499.
20. Основни потребителски сегменти на статистическата информация, предоставяна от НСИ, и оценката за качеството й. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Науч. конф. с межд. участие (Варна), 2006, с. 181-190.
21. Основни статистически проблеми при анализа и управлението на външнотърговската дейност на страните от Балканския регион. //Управленски и маркетингови аспекти на развитието на балканските страни: Науч. конф. (Кранево), 2001, с. 351-360.
22. Предизвикателствата на съвременната дистанционна форма на обучение пред продължаващото и магистърското образование. //Следдипломното обучение в областта на публичната администрация и бизнеса: Межд. науч. конф., 2002, с. 23-29.
23. Приоритети 6 съдържанието и формите на продължаващото обучение в Германия. Възможности за адаптирането им към българските условия. //Продължаващо обучение на младежи с виеше икономическо образование без трудов договор: Семинар (София), 2006, с. 14-19.
24. Проблемът за оценка на качеството на статистическата информация в контекста на евроинтеграцион- ните процеси. //Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита: Международна научнопрактическа конференция (Свищов), 2006, с. 236-247.
25. Проблеми при хармонизиране на статистическата отчетност в областта на външната търговия. // Статистика, 2003, № 4, с. 47-61.
26. Регионалните статистически сравнения - основа за разработване на стратегически планове за местно развитие и самоуправление. //Съвременни проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2005, с. 20-26.
27. Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие. //Европей-ската политика за съседство със страните от Средиземноморския район, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия): Научнопрактически семинар (Варна), 2008, с. 61-80.
28. Статистически анализ на разходите по опазване и възстановяване на околната среда. //Алтернативи, 1998, №10-11.
29. Смесеното обучение (Blended Learning) като равновесна точка между традиционното и електронното. // Втора национална конференция по електронно обучение във висшето образование (София), 2006.
30. Съвременни аспекти на статистическия анализ на динамиката на замърсяването на атмосферния въздух. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни: Международна конференция (София), 2005, с. 85-93.
31. Съвременно състояние и проблеми на статистиката на външната търговия на България. //Научни трудове на УНСС, 1998, № 2, с. 203-225.
32. Традиции и иновации в дистанционното обучение в Барселона - Испания. //Иновативно професионално обучение, ориентирано към приоритетни сектори в икономиката: Семинар по проект по програма на Европейския съюз за подкрепа на професионалното обучение "Леонардо да Винчи" - мярка "Мобилност" (София), 2007, с. 41-49.
33. Управление на качеството и промяната на висшето образование по статистика. //Статистика, 2006, № 1, с. 31-40.
34. Хармонизиране на статистическата отчетност в областта на външната търговия във връзка с евро- интеграционния процес. //Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI: Межд. научнопракт. конф. (Свищов), 2003, с. 117-123.
35. Conceptions of the Present and Future Development of Distance Education in the New Bulgarian University. //EDEN Annual Conference Proceedings, 1996.
36. Is the Bulgarian National Statistical Institute Able to Guarantee Qualitative Information to it’s Users? //Ekonomske teme (Nis), 2007, c. 311-325 (в съавторство).
37. Printed Materials: Experiences from the First Year of Phare Course Delivery in Bulgaria. //Distance Learning News, 1998, №8.
38. Statistical Survey of the "Challenges and Projections of the Basel II International Capital Framework in the Field of the Accounting of Credit Institutions". //The Third Conference of the European Survey Research Association: ESRA 2009 Conference (Warsaw), 2009.
39. Quality of the Statistical Information: Important Precondition for the Reliability of Global Economic Analysis. //Ekono-mske teme (Nis), 2006, Vol. 3, Iss. 2, pp. 161-168.
40. Quality of the Statistical Information: Key Priority of the National Statistical Offices’ Activities. //The European Survey Research Association: ESRA Conference (Prague, Czech Republic), 2007.