Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:06

Русев

Божидар Тенев Русев (1933-2010)

Роден е в Стара Загора. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1960), специалност Статистика. Специализира 6 МГУ "Ломоносов", Москва (1970). Владее френски и руски език. Придобива научна степен "доктор" (1967) с дисертация на тема: "Демографски фактори за развитието на икономически активното население". Избран е за доцент (1979), професор (1995). Зам.-декан е на факултет "Управление и информатика", член на Програмния съвет по НИД при УНСС (1999 - 2001), член на СНС при ВАК, член на факултетния и Научния съвет, член на Научния съвет при Демографския институт на БАН (1990). Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, демографска статистика, демография, социална статистика, възпроизводство на населението. Автор е на оригинални методики за изчисляване на жизнения и трудовия потенциал на населението.

Научни интереси: статистико-демографско изследване на основните възпроизводствени процеси на населението.

Основни публикации:
1. Анализ на състава, естественото и механичното движение на населението. - София: ЦСУ, 1974. - 124 с.
2. Демографска статистика. - София: Печатна база на ВИИ "К. Маркс", 1980. - 208 с.
3. Демографска статистика. - София: УИ "Стопанство", 1992. - 313 с. (в съавторство).
4. Демографска статистика: Ръководство. - София: УИ "Стопанство", 2000. - 232 с. (в съавторство).
5. Ръководство за обучение по демографска статистика. - София: Печатна база на ВИИ "К. Маркс", 1974. - 254 с.
6. Смъртност на населението в България (1964 - 2000). - София: Медицина и физкултура, 1984. - 227 с.

Научни студии, статии и доклади:
1. Възрастова структура и възпроизводство на населението в трудоспособна възраст. //Трудове на ВИИ "К. Маркс", 1960,40 c.
2. Възрастова структура и възпроизводство на населението в трудоспособна възраст. //ВИИ "К. Маркс", 1966, 39 с.
3. Метод за изчисляване на предстоящия жизнен фонд на населението през даден период. //Научни трудове по проблемите на труда, 1978, № 20.
4. Таблици за икономическа активност на населението. //ВИИ "К. Маркс", 1968, 28 с.