Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: сряда, 20 юни 2018 13:51

Мишев

Георги Димитров Мишев (1947)

Научно звание: професор по научна специалност „Статистика и демография“ – 05.02.06

Образование и квалификация 

 1. Завършено висше образование през 1971 г. по специалност ”Статистика” във Висшия икономически институт ”Карл Маркс” в гр. София (Университет за национално и световно стопанство).
 2. Доктор (Кандидат на икономическите науки) от 1986 г., по научна специалност”Статистика и демография” – 05.02.06.

 

Професионална реализация 

 1. Университет за национално и световно стопанство(УНСС), 1700, София, Студентски град - Преподавател в катедра”Статистика и иконометрия” от 16.10.1973 г. Кариерното развитие - от асистент до професор - е изцяло в УНСС.
 2. Министерство на образованието и науката - Съвместител в Съвета по висше образование - инспектор-координатор на изследователски проекти по програма “Икономика” - 1986 - 1990 г.
 3. Министерство на икономическото развитие - Съвместител в министерството, като началник отдел”Информация и анализи” през периода 1995 - 1997 г.
 4. Национална агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет - Съвместител в агенцията, като член на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол през периода 2005 – 2011 г.

Професионални интереси 

 1. Статистически методи за анализ и прогнозиране на развитие
 2. Квантификация на многомерни признаци
 3. Приложение на методите на многомерния статистически анализ при оценяване и рейтингиране на стопански субекти
 4. Работна сила и образование
 5. Социално равнище
 6. Финансов анализ

 

Преподавателска дейност 

 1. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрия“ и „Статистически анализ на времеви редове“ пред студенти от бакалавърска степен в УНСС.
 2. Титуляр на лекционни курсове по „Статистика“, „Иконометрични методи за финансов анализ“, „Иконометрични методи във финансовия мениджмънт“, „Статистически методи в развитие“ и „Статистически методи за бизнес анализ“ пред студенти от магистърска степен в УНСС.
 3. Гост-професор в Нов български университет.
 4. Гост-професор в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – гр. Пловдив.

 

Ръководни и изборни длъжности 

 1. Член на Факултетни съвети – 1986 – 2012 г.
 2. Член на Факултетни научни съвети -1990 – 2012 г.
 3. Член на Редколегията на сп.”Статистика” - 1990 - 1993 г.
 4. Секретар на Научния съвет на УНСС по “Управление, планиране и статистика”- 1993 - 1996 г.
 5. Член на Програмния съвет по научно - изследователска дейност при УНСС - 1994 - 1999 г.
 6. Член на Комисията по образователна политика към Академичния съвет на УНСС - 1996  - 1999 г.
 7. Член на Академичния съвет на УНСС - 1993 - 2003 г.
 8. Заместник ректор на УНСС по НИД - 2000 - 2003 г.
 9. Председател на Програмния съвет по научно - изследователска дейност             при УНСС – 2000 - 2003 г.;
 10. Председател на Редколегията на Научните трудове на УНСС - 2000 -  2003 г.;
 11. Член на Методичния съвет при Националния статистически институт - 2000 – 2006 г.
 12. Член на Висшия статистически съвет при Националния статистически институт - 2000 – 2006 г.
 13. Ръководител на катедра “Статистика и иконометрия”при УНСС 2001-2004 г.
 14. Член на .Специализирания научен съвет по “Управление на икономиката и социална информация” при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет 2001 – 2004 г.
 15. Член на .Специализирания научен съвет по “Стопанска информация, счетоводство и финанси” при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет 2004 – 2007 г.
 16. Секретар на .Специализирания научен съвет по “Икономическа информация и стопанско управление” при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет 2007 – 2010 г.
 17. Директор на Центъра за статистически изследвания към УНСС – от 2011г. и в момента.

 

Основни публикации

 Учебници и учебни помагала

 1. Мишев, Г., Статистика на външната търговия (ръководство за упражнения), С., ВИИ “К. Маркс”, 1977.
 2. Мишев, Г., Статистически методи ІІ част (програмирано ръководство за упражнения), С., ВИИ “К. Маркс”, 1980.
 3. Мишев, Г., Статистико-методологически проблеми на измерването на квалификацията (лекция за ОПКК) С., ВИИ “К. Маркс”, 1986.
 4. Мишев, Г., Международни статистически сравнения (лекция за ОПКК), С., ВИИ “К. Маркс”, 1988.
 5. Мишев, Г. и Ст. Цветков, Статистика за икономисти, С., ИК ”Люрен”, 1993.
 6. Мишев, Г., Статистика, С., Университетско издателство “Стопанство”, 1994.
 7. Мишев, Г. и Ст. Цветков, Статистика за икономисти (второ преработено и допълнено издание), С., Денеб-консулт, 1995.
 8. Мишев, Г. и Ст. Цветков, Статистика за икономисти (трето преработено и допълнено издание), С., Университетско издателство “Стопанство”, 1998.
 9. Мишев, Г. и Д. Мишев, Методически въпроси на бизнес оценяването, Учебно помагало за оценители на Агенцията за приватизация, 2005.
 10. Мишев, Г., Статистика, Европейски колеж по икономика, Пловдив, Издателство ИМН, 2008.
 11. Мишев, Г. и колектив, Управленски анализи и счетоводство, С., Университетско издателство “Стопанство”, 2009.
 12. Мишев, Г. и Валентин Гоев, Статистически анализ на времеви редове, С., Авангард прима, 2010.

 

Монографии и студии

 1. Мишев, Г. и Б. Богданов, Изследване на социалното равнище в България през последното десетилетие на ХХ  век, С., Университетско издателство “Стопанство”, 2002.
 2. Мишев, Г. и колектив, Работната сила на България в прехода към пазарна икономика, С., Университетско издателство “Стопанство”, 2006.
 3. Мишев, Г., Статистическо характеризиране на бизнес средата, С., Авангард прима, 2009.
 4. Мишев, Г., Бизнес средата в България през периода 2003 – 2008 г., С., Университетско издателство “Стопанство”,  2010.
 5. Мишев, Г., Квантификация на многомерни признаци, Научни трудове на УНСС, С, Университетско издателство “Стопанство”, кн. 3/1992.
 6. Мишев, Г., Конкурентоспособност на българската икономика през периода 2003 – 2008 г., Научни трудове на УНСС, том1/2010.
 7. Мишев, Г., Статистически оценки за качеството на висшето образование, Научни трудове, П-в, Европейски колеж по икономика и управление, 2010.
 8. Мишев, Г., Синергия и конкурентоспособност – количествено характеризиране, Сборник “Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия”, Институт за икономически изследвания на БАН, Пловдивски университет и Европейски колеж по икономика и управление, 2011.
 9. Мишев, Г. и др., Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортно ориентирани индустриални фирми, Издателски комплекс УНСС, С., 2012.
 10. Мишев, Г. и др., Бизнес средата в България през периода 2003 - 2011, Издателски комплекс УНСС, С., 2013.
 11. Мишев, Г., Синергия и конкурентоспособност, Оценки за синергията и конкурентоспособността”, Институт за икономически изследвания на БАН, Пловдивски университет и Европейски колеж по икономика и управление, 2014.
 12. Мишев, Г. и др. Лидерство и индустриален растеж в България, Издателски комплекс УНСС, С., април 2015.

Изследователски проекти

 1. Мишев, Г. и колектив, Статистическо измерване на равнището на организацията на труда и основните фактори, които влияят върху него, С., ВИИ “К. Маркс”, 1980 (Член на авторския колектив).
 2. Мишев, Г. и колектив, Система от статистически показатели и инструментариум за изучаване квалификацията и преквалификацията на ръководните и изпълнителските кадри и системата на тяхното използуване, С., ВИИ “К. Маркс”, 1982 (Член на авторския колектив).
 3. Мишев, Г. и колектив, Методически указания за индивидуално-професионален подбор при включване на кадри в различните видове и форми на обучение при повишаване на квалификацията им, С., ВИИ “К. Маркс”, 1983 (Член на авторския колектив).
 4. Мишев, Г. и колектив, Приложение на статистическите методи в управлението на качеството на продукцията, С., ВИИ “К. Маркс”, 1986 (Член на авторския колектив).
 5. Мишев, Г. и колектив, Доходи, равнище на живот и икономическа активност на населението на НРБ, С., ВИИ “К. Маркс”, 1987 (Член на авторския колектив).
 6. Мишев, Г. и колектив, Система за студентска научно-изследователска дейност, С., 1987 (Член на авторския колектив).
 7. Мишев, Г. и колектив, Концепция и прогноза за развитие доходите на населението 2000 – 2010 година, С., Научноизследователски институт по труда, 1987 (Член на авторския колектив).
 8. Мишев, Г. и колектив, Проект за изграждане на Университет за национално и световно стопанство, С. , 1990 (Член на авторския колектив).
 9. Мишев, Г. и колектив, Правилник за устройството и дейността на Университета за национално и световно стопанство, С., Университетско издателство, 1991 (Член на авторския колектив).
 10. Мишев, Г. и колектив, Финансово-икономическа обосновка на концесия за магистрала “Тракия” (Плодовитово-Свиленград), Международен проект, координиран от българска страна от Института по транспорта, С., 1997 г. (Член на авторския колектив).
 11. Мишев, Г. и колектив, Short-term indicators in construction – Experimental Survey for Developing Short-term Indicators in Construction. PHARE Projekt BG 9806-03-02 Compliance of Bulgarian statistics with the EU requirements for memberships, Sofia, 2001. (Член на авторския колектив).
 12. Мишев, Г. и колектив, Портрет на българския мениджър”, С., УНСС, 2002  г. (Член на авторския колектив).
 13. Мишев, Г. и колектив, Социалното равнище в България през последното десетилетие на ХХІ век, С., УНСС, 2001-2002. (Ръководител на проекта).
 14. Мишев, Г. и колектив, Изследване на бизнес средата в България (на основата на изследване на очакванията и намеренията на водещи български компании), С., УНСС, 2003. (Член на авторския колектив).
 15. Мишев, Г. и колектив, Работната сила на България в прехода към пазарна икономика, С., УНСС, 2003 - 2004. (Ръководител на проекта).
 16. Мишев, Г. и колектив, Изследване на качеството на обучение в Университета за национално и световно стопанство (анкетно проучване), С., УНСС, май  2004 г. (Ръководител на проекта).
 17. Мишев, Г. и колектив, Изследване на бизнес средата в България (на основата на изследване на очакванията и намеренията на водещи български компании), С., УНСС, 2004 г. (Ръководител на проекта).
 18. Мишев, Г. и колектив, Извършване на социологически проучвания сред студентите, преподавателския състав, завършили студенти и работодатели (Заповед на Ректора на УНСС № 490 / 09.03.2005 г.), С.,УНСС, април 2005 г. (Ръководител на проекта).
 19. Мишев, Г. и колектив, Изследване на бизнес средата в България (на основата на изследване на очакванията и намеренията на водещи български компании), С., УНСС, 2005 г. (Ръководител на проекта).
 20. Мишев, Г. и колектив, Разработване на система за мониторинг на реализацията на специалистите – икономисти, завършили УНСС, С., УНСС, 2005-2006 г. (Член на авторския колектив).
 21. Мишев, Г. и колектив, Стратегия за повишаване и оптимизиране на мобилността на работната сила в Пловдивска област, Проект реализиран от Съюза за стопанска инициатива по Програма “Активни услуги на пазара на труда”, финансиран от Световната банка, чрез Агенцията по заетостта. 2006 г. (Член на авторския колектив).
 22. Мишев, Г. и колектив, Изследване на бизнес средата в България (на основата на изследване на очакванията и намеренията на водещи български компании)”, С., УНСС, 2006-2008 г. (Ръководител на проекта).
 23. Мишев, Г. и колектив, Изследване на бизнес средата в България (на основата на изследване на очакванията и намеренията на водещи български компании)”, С., УНСС, 2009-2011 г. (Ръководител на проекта).
 24. Мишев, Г. и колектив, Възприятие и оценка на студентите в УНСС за качеството на обучение и корупцията в УНСС, С, УНСС, октомври 2009.
 25. Мишев, Г. и колектив,  “Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортно ориентирани индустриални фирми”, С., УНСС 2010-2011(НИД 21.03-1/2010- Член на колектива).
 26. Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейностите и качество на обучението в УНСС (Резултати от анкетно проучване сред обучаваните в университета студенти, проведено по Решение на Ректорския съвет от 08.02.2012 г.), април 2012 г. (Ръководител на колектива).
 27. Мишев, Г. и колектив, Лидерство и индустриален растеж в България, С., УНСС, 2013 – 2014 (УНСС, НИД, НИ 1-5/2013, Член на колектива).
 28. Мишев, Г. и колектив, С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС, Проект BG051PO001-3. 1.09-0024 по ОП»Развитие на човешките ресурси на ЕСФ», Ръководител - проф. В. Гоев, (Член на колектива).
 29. Мишев, Г. и колектив, Актуализация на учебните планове и програми в ОКС «Бакалавър» за професионално направление »Икономика» в съответствие с потребностите на пазара труда за изграждане икономика, основана на знанието, Проект BG051PO001-3. 1.07-0059 по ОП»Развитие на човешките ресурси на ЕСФ», Ръководител – доц. М. Марков, (Член на колектива).
 30. Мишев, Г. и колектив, Анализ на състоянието и динамиката на бизнес средата в България и влиянието й върху икономическия растеж, (УНСС, НИД, НИ 1-27/2014-2016, Ръководител на колектива).
 31. Мишев, Г. и колектив, Оценки и мнения относно избора на УНСС и качеството на обучение на студентите първокурсници в УНСС (Резултати от анкетно проучване сред обучаваните в университета студенти първокурсници, проведено през зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по Решение на Ректорския съвет №21/10.07.2015 г.), януари 2016 г. (Ръководител на колектива).
 32. Мишев, Г. и колектив, Нагласи на четвъртокурсниците за кандидатстване в ОКС „Магистър“ и качество на обучението в УНСС(Резултати от анкетно проучване сред обучаваните в бакалавърска степен студенти четвъртокурсници, проведено през зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по Решение на Ректорския съвет №21/10.07.2015 г.), януари 2016 г. (Ръководител на колектива).
 33. Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейности и качество на обучението в УНСС(Резултати от анкетно проучване сред обучаваните в бакалавърска степен студенти във втори и трети курс, проведено през летния семестър на учебната 2015/2016 г. по Решение на Ректорския съвет № 8/16.03.2016 г..), юни 2016 г. (Ръководител на колектива).
 34. Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейности и качество на обучението в УНСС, на основата на оценки от анкетно проучване, проведено през месец април 2017 г.сред студентите от редовно и дистанционно обучение в ОКС“Бакалавър“ по Решение на Ректорския съвет № 5/15.02.2017 г., май 2017 г. (Ръководител на колектива).
 35. Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейности и качество на обучението в УНСС, на основата на оценки от анкетно проучване, проведено през месец април 2017 г.сред студентите от редовно и дистанционно обучение в ОКС“Магистър“ по Решение на Ректорския съвет № 5/15.02.2017 г., май 2017 г. (Ръководител на колектива).
 36. Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейности и качество на обучението в УНСС, на основата на оценки от анкетно проучване, проведено през месец април 2017 г.сред обучавани в ОНС „Доктор“ по Решение на Ректорския съвет № 5/15.02.2017 г., май 2017 г. (Ръководител на колектива).
 37. Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейности и качество на обучението в УНСС, на основата на оценки от анкетно проучване, проведено през месец април 2018 г.сред студентите от редовно и дистанционно обучение в ОКС“Бакалавър“ по Решение на Ректорския съвет № 7/07.03.2018 г., май 2018 г. (Ръководител на колектива).
 38. Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейности и качество на обучението в УНСС, на основата на оценки от анкетно проучване, проведено през месец април 2018 г.сред студентите от редовно и дистанционно обучение в ОКС“Магистър“ по Решение на Ректорския съвет № 7/07.03.2018 г., май 2018 г. (Ръководител на колектива).
 39. Мишев, Г. и колектив, Равнище на дейности и качество на обучението в УНСС, на основата на оценки от анкетно проучване, проведено през месец април 2018 г.сред обучавани в ОНС „Доктор“ по Решение на Ректорския съвет № 7/07.03.2018 г., май 2018 г. (Ръководител на колектива).