Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: неделя, 24 декември 2017 15:10

Имамов

Алиосман Ибраим Имамов (Арсо Бинков Манов) (1953)

Роден е в с. Абланица, Благоевградска област. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1978), специалност "Статистика". Владее английски и руски език. Придобива научна степен "доктор" (1986) с дисертация на тема: "Изследване на динамиката на паричните разходи на домакинствата в България - статистически проблеми и резултати". Избран е за доцент (1996). Член на Академичния съвет на УНСС (1981 - 1984); член на факултетния съвет на факултет "Приложна информатика и статистика" (от 2008). Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката; подготовка на данни за статистическа обработка с компютър; многомерни статистически методи.


Научни интереси: динамичен анализ; многомерен анализ; статистически анализ и компютри; анализ на данъчната и фискална политика.

Основни публикации:
1. Въведение в статистиката със SPSS. - София: УИ "Стопанство", 2000. - 620 с.
2. Компютърна статистика: Елементарни статистически изчисления ЕСТАТ. - София: УНСС, 1993. - 69 с.
3. Компютърна статистика със STATISTICAL GRAPHICS SYSTEM STATGRAPHICS. - София: УНСС, 1993. - 205 с.
4. Многомерни статистически методи със SPSS. - София: УИ "Стопанство", 2002. - 248 с.
5. Номинални доходи на домакинствата в Р България през преходния период. - София: УИ "Стопанство", 1995,- 99 с.
6. Ръководство за решаване на задачи по обща теория на статистиката с помощта на статистически пакети за персонални микрокомпютри. - София: ВИИ "К. Маркс", 1987. - 113 с.
7. Сборник от задачи за упражнения по обща теория на статистиката с помощта на персонални компютри. - София: ВИИ "К. Маркс", 1989. - 175 с.
8. Статистика: формули и таблици. - София: УНСС, 1994. - 76 с.
9. Статистика с компютър. - София: УНСС, 1995. - 304 с.
10. Статистика с SPSS. - София: "Рикол-Б", 2000. - 447 с.
11. Статистика с SPSS. - 2. изд. - София: Тракия-М, 2001. - 508 с.
12. Статистически методи и модели: Първа част. - София: ИСК при УНСС, 1991 (в съавторство).
13. Статистически методи и модели: Втора част. - София: ИСК при УНСС, 1993 (в съавторство).
14. Статистически формули и таблици. - София: УИ "Стопанство", 1999. - 84 с. (в съавторство).

Научни студии, статии и доклади:
1. Аналитичен метод за определяне на данъка върху доходите на физическите лица. //Икономическа мисъл, 2003, № 2, с. 48-62.
2. Банковата система в Р България в края на 1996 г. по статус и преобладаваща форма на собственост. // Статистика, 1998, № 1, с. 45-58.
3. Възможности за измерване на сезонните колебания в паричните разходи на домакинствата. //Икономика, 1985, № 5, с. 49-63.
4. Възможности за изследване равнището и динамиката на цените чрез домакинските бюджети като фактор, лимитиращ потребителските разходи на домакинствата. //Статистика, 1983, № 5, с. 46-60.
5. Използване на статистически стандартни пакети програми за персонални микрокомпютри в обучението по статистика. //Прогресивни форми на организация на учебния процес и използуване на технически средства за обучение и електронноизчислителна техника: Научнопракт. конф. (София), 1989, с. 157-165.
6. Компютрите в статистическите изследвания. //Статистика, 1993, № 2, с. 3-16.
7. Лицата на българските банки. //Икономическа мисъл, 1998, № 4, с. 32-50.
8. Методът за експоненциално изглаждане и прогнозиране в SPSS. //Количествени методи в икономиката - класика и новаторство: Науч. конф. с международно участие (Свищов), 2000.
9. Методът на експоненциалните средни при прогнозиране на валутните курсове. //Предприемаче- с т в о т о - теория и практика: Научнопракт. конф. (Благоевград), 1994, с. 112-119.
10. Някои графични методи за многомерен анализ. //Статистика, 2000, № 1 -2.
11. Относно същността и типологизацията на динамичните статистически редове. //Статистика, 1994, №1, с. 50-71.
12. Позитивни и негативни ефекти от компютризацията на статистическия икономически анализ.// Проблеми на икономическия анализ, статистическата и счетоводната отчетност в условията на фирмената организация: Научнопракт. конф. (Свищов), 1990.
13. Полезни статистически страници в интернет (Статистиката на ООН в световната информационна система). //Статистика, 1998, № 5, с. 52-60.
14. Предизвикателствата на компютъра в многомерния статистически анализ. //Алтернативи, 1997, № 7, с. 22-24.
15. Проблеми при избора на адекватен трендов модел на развитието с използването на стандартни пакети програми за ЕИМ. //Икономика, 1989, № 4, с. 71-80.
16. Статистическа сегментация на кредитните потоци в "Списъка на кредитните милионери". //Статистика, 1998, № 3, с. 26-35.
17. The Faces of Bulgarian Banks. //Economic Though, 1998, pp. 102-120