Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: неделя, 24 декември 2017 15:08

Величкова

Нигрета Рангелова Величкова (1936-2013)

Родена е в Радомир. Завършва ВИИ "К. Маркс" - София (1958), специалност Статистика. Специализира в Хумболтовия университет, Берлин (1967) и Университета в Осло, Норвегия (1970 - 1971). Владее руски, ползва немски и английски език. Придобива научна степен "доктор" (1970) с дисертация на тема: "Проблеми на статистическото изучаване на потреблението и потребителското търсене на населението", "доктор на икономическите науки" (1987) с дисертация на тема: "Теоретико-методологични проблеми на статистическото изучаване на жизненото равнище на населението". Избрана е за доцент (1973), за професор (1989). Зам.- декан е на факултет "Икономическа информация" (1977 - 1983), зам.-ректор по НИД при УНСС (1992 - 1994), ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (1998 - 2002). Чете лекционни курсове по теория на статистиката, икономическа и търговска статистика, статистика на външната търговия, въведение в иконометрията, иконометрия, статистическо изучаване и прогнозиране на развитието.

Научни интереси: бизнес статистика: статистическо изучаване на доходите, потребление и жизнено равнище на народа; статистическо изучаване и прогнозиране на развитието на социално-икономически явления и процеси; приложение на статистико-математически методи и модели в икономическите изследвания.

Основни публикации:
1. Икономика на България. - София: Наука и изкуство, 1974 (авт. колектив).
2. Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1979. - 503 с. (авт. колектив).
3. Приложение на корелационния и регресионния анализ при моделиране на икономическите процеси. - София: Техника, 1975 (в съавторство).
4. Приложение на корелационния и регресионния анализ при динамични статистически редове. - София: ДУИ при МС, 1970. - 70 с.
5. Статистика: Основен курс: Учебник за дистанционно обучение. - София: УИ "Стопанство", 2006. - 288 с. (в съавторство).
6. Статистика: Учебник за дистанционно обучение в магистърска степен. - София: ИСК при УНСС, 2002 (в съавторство).
7. Статистически анализ на икономически временни редове (Статистически методи II част). - София: изд. ВИИ "Карл Маркс", 1997.- 342 с.
8. Статистически методи във външната търговия: Учебник за дистанционно обучение. - София: Национален център за дистанционно обучение, 1997. - 331 с. (в съавторство).
9. Статистически методи във външната търговия: Учебник за дистанционно обучение в магистърска степен. - София: ИСК при УНСС, 2000 (в съавторство).
10. Статистически методи за изучаване и прогнозиране на развитието на социално-икономически явления: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1981,- 470 с.
11. Теория на статистиката и статистика на вътрешната търговия. - Варна: ИК "Галактика", 1991. - 335 с. (в съавторство).

Научни студии, статии и доклади:
1. Адитивньш или мультипликативньй подход в индексном анализе. // Пути совершенствования аналитических функции современного народохозяйственного учета: Сборник (Ленинград), 1982.
2. Динамични модели на потребителското търсене. //Трудове на ВИИ "Карл Маркс", 1968, № 2, с. 109-145.
3. Изследване структурата на потреблението и потребителския бюджет на домакинството. //Трудове на ВИИ "Карл Маркс", 1973, № 2, с. 137-191.
4. Източници на грешки при социално-икономическото прогнозиране. // С т а т и с т и к а, 1981, № 1.
5. Лично потребление - критерии за оценка на жизненото равнище на българския народ. //Социално-икономически проблеми на Декемврийския пленум на ЦК на БКП: Научнотеоретична конференция (София), 1972.
6. Познавателни възможности на коефициентите на еластичност и мястото им в икономическия анализ. // Икономическа мисъл, 1984, № 6.
7. Същност на краткосрочното прогнозиране и мястото му в икономическата практика. //Планово стопанство, 1982, № 1.
8. Теоретико-методологични проблеми на усъвършенстване на статистическото изучаване на жизненото равнище на народа. //Информационно осигуряване на социалното управление в условията на научно- техническата революция: Сборник (София), 1985.
9. Проблеми и предложения за усъвършенстване на статистиката на цените на дребно. //Ценообразуване за десетата петилетка 1986 - 1990: Сборник (София), 1988, с. 47-75.