Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: сряда, 08 февруари 2017 16:12

Обучение

Обучението в катедра "Статистика и иконометрия" се провежда в редовна форма в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Освен основната едноименна специалност, катедрата участва съвместно с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", специализация Информационни технологии за бизнес анализи" и "Емпирични, социални, маркетингови и политически изследвания".

Студентите, завършили специалността, придобиват не само добра теоетична подготовка в полето на статистиката, но и основни практически умения, свързани с реализацията на статистическите изследвания. Всеки студент, изучаваш проблемите на статистиката, осъзнава важността и широкоспектърността на тази специалност и неразривната връзка на всяка сфера от нашата действителност със статистическата наука.

Катедра "Статистика и иконометрия", също така, осигурява на своите студенти възможност за участие в учебна практика в Националния статистически институт, където те могат да се запознаят отблизо с работата на специалисти от разнообразни направления на статистическата практика. Стажът е с продължителност две седмици и се провежда в началото на лятната ваканция след шести семестър.