Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: вторник, 12 март 2019 15:27

Докторанти

1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в докторантура по научната специалност „Статистика и демография“ има следните основни цели:

 • Да надгради знанията по статистика, иконометрия и демография, придобити по време на обучението в бакалавърска и магистърска степен;
 • Да подготви докторантите за изследователска кариера в сферата на статистическите и демографските изследвания, както в държавния сектор, така и в частни организации;
 • Да осигури на докторантите реални предпоставки за успешна реализация в сферата на научните изследвания, изискващи приложението на статистически, иконометрични и демографски методи, подходи и специфични софтуерни продукти;
 • Да предостави на докторантите възможности да участват в научно-изследователски проекти със статистическа и демографска насоченост или такива, които изискват участието на експерти в сферата на статистиката, иконометрията и демографията;
 • Да даде възможност на докторантите да представят и популяризират резултатите от своите научни изследвания в съответните научни издания.
 • Да осигури възможности за участие на докторантите в научни форуми, конференции, кръгли маси и други, касаещи представянето на резултатите от научно-изследователската дейност в сферата на статистиката, иконометрия и демографията.
 • Да подготви докторантите за евентуална реализация в сферата на висшето образование и заемането на академични длъжности.

  

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в докторантура по научната специалност „Статистика и демография“ предвижда предоставянето на задълбочени познания в сферата на:

 • Специфичните методи за анализ на връзки и зависимости и свързаните с тях съвременни проблеми.
 • Специфичните методи за организация и провеждане на извадкови изследвания и свързаната с тях проблематика.
 • Специфичните статистически методи за анализ на времеви редове.
 • Съвременните проблеми, касаещи социално-икономическите и демографските изследвания, обръщайки специално внимание на краткосрочните бизнес показатели.
 • Приложението на специализирания статистически софтуер за целите на научно-изследователската дейност.
 • Приложението на иконометричните модели при анализа на времеви редове и панелни данни.
 • Приложението на иконометричното моделиране в някои специфични изследвания, като например при анализа на финансовите времеви редове и при приложението на латентно-структурния анализ.

 

3. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В резултат на обучението в докторантура по научната специалност „Статистика и демография“ докторантите придобиват знания, умения и компетентности[1], свързани с / насочени към:

 • Приложението на статистическите, иконометричните и демографските подходи и методи за задълбочен анализ на социално-икономически явления и процеси, както и в други гранични научни области.
 • Проучването, систематизирането и разбирането на сложни методологични документи в сферата на статистиката, иконометрията и демографията, като на български, така и на други европейски езици.
 • Извличането и систематизацията на информация от различни информационни източници, с възможности за критична оценка на положителните и отрицателните черти на тези източници.
 • Провеждането на критичен анализ и интерпретация на резултатите, получени от проведените статистически и демографски изследвания.
 • Представянето на получените от научните изследвания резултати по адекватен и разбираем начин под формата на таблици, графики, диаграми и други.
 • Генерирането на идеи за нови сфери на приложение на съществуващата статистическа методология, както и усъвършенстването и модернизирането на тази методология, с оглед удовлетворяването на съвременните изисквания.
 • Разкриването и емпиричното доказателство на нови закономерности в социално-икономическата сфера и други близки научни области и свързаното с това номографско познание, използвайки статистически и иконометрични методи и модели.
 • Участието в комплексни научно-изследователски проекти, не само в сферата на статистиката, иконометрията и демографията, но и в други научни направления.
 • Участието в научни форуми с доклади и публикуването в научни издания на резултатите от проведените от докторантите научни изследвания.
 • Организирането и провеждането на статистически и демографски изследвания, включващи интердисциплинарни екипи, както на национално, така и на международно равнище.
 • Изграждането на способност за правилна самооценка на постигнатите резултати от проведената научно-изследователска дейност.

 

 4. ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Високата теоретична подготовка и формираните знания, умения и компетентности за самостоятелна изследователска и аналитична работа осигуряват възможности на придобилите ОНС „доктор“ по научна специалност „Статистика и демография“ да работят успешно в следните сфери:

 • Организиране и провеждане на статистически и демографски изследвания в частни изследователски компании, научни организации и държавни институции.
 • Експертно участие в интердисциплинарни проекти, както на национално, така и на международно равнище.
 • Създаване на методологични документи за целите на статистическите и демографските изследвания в частни и държавни организации;
 • Консултиране на специалисти от други научни направления по специфичните въпроси на статистиката, иконометрията и демографията.
 • Провеждане на семинари и обучения на статистическа, иконометрична и демографска тематика.
 • Изпълнение на ръководни функции в звена, които извършват аналитична дейност.
 • Заемане на академични длъжности във висши учебни заведения.


[1] Знанията, уменията и компетентностите на придобилите ОНС „доктор“ съответстват на изискванията на Ниво 8 от Националната квалификационна рамка: https://www.navet.government.bg/bg/media/NQF_bg.pdf