Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 06 юли 2018 16:48

Стойкова

Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева (1951)

Родена е в София. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1974), специалност Статисти¬ка. Специализира 6 Московския икономико-статистически институт (1987 - 1988). Ползва руски и английски език. Придобива научна степен "доктор" (1991) с дисертация на тема: "Проблеми при изследване точността и дос¬товерността на статистическата информация". Избрана е за асистент (1975), доцент (1999). Чете лекционни курсове по статистическо изследва¬не на зависимости; статистически проблеми при маркетинговите изслед¬вания; статистически проблеми при социологическите изследвания; извад¬ките в социологията; международни статистически сравнения; методоло¬гия и методика на емпиричните социологически изследвания. Членува в European Survey Research Association (ESRA); Balkan Statistics Society.

Научни интереси:

теория и практика на статистиката и на статистическите (съвкупностните) изследвания в икономиката; приложение на статистическата методология в маркетинговите, социологическите, политическите изслед¬вания; изследване на връзки и зависимости в социалната област; проблеми на качеството на статистичес¬ката информация (точност, достоверност); проблеми на международните статистически сравнителни изс¬ледвания и др.

Основни публикации:

1.            Обща теория на статистиката: Учебник. - София: МОН, 1994. - 259 с. (6 съавторство).

2.            Обща теория на статистиката: Учебник. - София: Мартилен, 1995. - 206 с. (в съавторство).

3.            Обща теория на статистиката. - 2. прераб. и доп. изд. - София: Мартилен, 1999. - 220 с. (в съавторство).

4.            Статистически методи - Първа част: Методическо ръководство за решаване на задачи. - София: ВИИ "К. Маркс", 1978.- 216 с.

5.            Статистическо изследване на зависимости. - София: УИ "Стопанство", 2002. - 454 с. (в съавторство).

6.            Теория и практика на извадковите изследвания: Курс лекции. - София: фАР-2001,2004 (в съавторство).

7.            Транспортна статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 259 с. (авт. колектив).

Научни студии, статии и доклади:

1.            За понятийния апарат на статистиката и неговата роля при съвкупностните изследвания. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 38-47.

2.            Генерализираните линейни модели - един друг подход към линейните модели за анализ 6 социалните изс¬ледвания. //Съвременни проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2005, с. 14-19.

3.            Изследване динамиката и структурата на задълженията на предприятията от обществения сектор. // Икономически и правни проблеми на неплатежоспособността на стопанските предприятия: Научна конференция (София), 1996.

4.            Качеството на статистическата информация и контролът при нейното производство. //Статисти¬ка, 2005, №3, с. 35-43.

5.            Класификация на грешките и техните източници при статистическите (съвкупностните) изследвания. // Проблеми на статистическия анализ и информационното осигуряване на социалното управление: На- учнопракт. конф. (София), 1988, с. 361-370.

6.            Някои аспекти на сравнителния анализ на икономиките на част от страните в Югоизточна Европа. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Науч. конф. с междун. участие (Варна), 2006, с. 279-288.

7.            Някои насоки за подобряване на точността и достоверността на статистическата информация. // Проблеми на икономическия анализ, статистическата и счетоводната отчетност в условията на фирмена организация: Научнопракт. конф. (Свищов), 1990.

8.            Относно адекватността на статистическите обобщени характеристики и точността на техните оцен¬ки. //Информационното осигуряване на социалното управление в условията на научно- техническата революция: Научнотеорет. конф. (София), 1985.

9.            Относно обекта и предмета на статистическите (съвкупностните) изследвания. //Статистика, 1996, №4, с. 11-19.

10.          Проблеми при изследване точността и достоверността на статистическата информация. //Научни трудове на ВИИ "К. Маркс", 1984, № 2, с. 235-288.

11.          Точността на статистическите данни - елемент от качеството на произвежданата информация. //Пре-дизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI: Межд. научнопракт. конф. (Свищов), 2003, с. 128-136.

12.          Comparing the Economical Growth of Some Countries in the European Union. //The third Conference of the European Survey Research Association: ESRA 2009 Conference (Warsaw), 2009.

13.          Is the Bulgarian National Statistical Institute Able to Guarantee Qualitative Information to it’s Users? //Ekonomske teme (Nis), 2007, c. 311-325 (в съавторство).

14.          Quality Assessment of Statistical Information Though the View of Its Users. //The European Survey Research Association: ESRA Conference (Prague, Czech Republic), 2007.