Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:14

Янакиев

Румен Димов Янакиев (1920 - 1982)

Роден е в Хасково. Завършил е виеше икономическо образование във фССН при СУ "Св. Кл. Охридски" (1945). Постъпил е в СУ (1947). Придобил е научна степен "доктор" (1950). Бил е професор в Берлин (1957) и във ВИИ "К. Маркс" - София (1960). Работил е като български експерт по статистика в ООН в Женева, Акра (Гана - Африка), Ню Йорк (1960).'

Научни интереси: стопанско управление на машинната обработка на икономическата информация; проблеми на статистиката.

Основни публикации:
1. НТР и АСУ и информация. - 1972.
2. Принципът на пропорционалността на производствените елементи: Ч. 1: Законът за намаляващото се плодородие на почвата в ученията на буржоазните икономисти до класическата школа. - София: Наука и изкуство, 1947. - 72 с.
3. Проблеми на статистиката за производителността на труда в социалистическата промишленост. - София: Наука и изкуство, 1951. - 77 с.
4. Промишлена статистика. - София: Наука и изкуство, 1963. - 483 с. (в съавторство).
5. Решени задачи по елементарна статистика. - София: Циклопеч. "Прогрес", 1948. - 69 с. (в съавторство).
6. Статистика на промишлеността и капиталното строителство. - София: Народна просвета, 1955. - 252 с. (в съавторство).
7. Статистика на промишлеността и капиталното строителство с основи на общата теория на статистиката. - 1975 (в съавторство).
8. Статистическо отчитане и изучаване на използуването на производствените мощности в промишлеността. - София: БАН, 1958. - 252 с.
9. Учебник по промишлена статистика. - София: Наука и изкуство, 1954.