Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:12

Шапкарев

Петър Климентов Шапкарев (1908 - 1997)

Роден е в София. Завършил е СДУ "Кл. Охридски" (1934), специалност "Математика". Специализира статистика и приложение на математическите методи и модели в икономиката в Берлин (1936 - 1937), Москва (1961). Постъпва като хоноруван преподавател по икономическа статистика във ВИИ "Карл Маркс" (1955 - 1976). Старши научен сътрудник 6 Икономическия институт на БАН (1956); професор по икономическа статистика (1966). Придобил е научна степен "доктор" (1982) с дисертация на тема: "Производственият ритъм в народното стопанство на HP България". Чел е лекции в редица квалификационни курсове и школи, както и множество доклади на научни конференции в страната и чужбина, насочени към актуални проблеми на статистиката и икономиката. Създател и ръководител на Икономико-математическа лаборатория в Икономическия институт при БАН (1962 - 1976). Бил е редактор на книги и периодични издания; рецензент на множество дисертации и научни трудове. Членувал е в Националния център по кибернетика и изчислителна техника към КНТПВО.

Научни интереси: статистическа методология; приложение на статистическите подходи за решаване на проблемите на икономиката; разработване на методология на математически методи и модели за изследване и планиране на дейността в различни отрасли на народното стопанство; планиране и анализ на икономическите показатели.

Основни публикации:
1. Въпроси на развитието на електрификацията в HP България. - София: БАН, 1963. - 213 с.
2. Многоцелева оптимизация при планиране на народното стопанство. - Варна: Георги Бакалов, 1979.- 119 с.
3. Нововъведение: За и против. - София: Акад. изд. "Марин Дринов", 1995. - 233 с. (8 съавторство).
4. Обращението на обществения продукт в HP България: Статистико-икономически етюд. - София: Наука и изкуство, 1987. - 220 с.
5. ОсноВни понятия и елементи на моделиране. Видове модели. - 1970.
6. Отраслова структура на междуотрасловите връзки на промишлеността в HP България. - София: БАН, 1965.- 208 с.
7. Планиране и анализ на себестойността в промишленото предприятие. - София: Наука и изкуство, 1953. - 224 с.
8. По въпросите на методологията на икономическите индекси у нас. - София: БАН, 1955. - 115 с.
9. По въпросите на статистиката за себестойността и издръжката на обращението. - София: Наука и изкуство, 1956. - 126 с.
10. Проблеми на математическото моделиране в промишленото предприятие: [Моноар.]. - Варна: ДИ - Варна, 1967. - 146 с. (авт. колектив).
11. Проблеми, свързани с рентабилността на електропроизводството. -1961.
12. Производственият ритъм в народното стопанство: Статистико-икономически етюд. - София: Наука и изкуство, 1983. - 324 с.
13. Ритмичност в промишленото производство. - София: Наука и изкуство, 1960. - 162 с.
14. Ръководство по статистика: Литература, университетска. - София, 1950. (авт. колектив).
15. Себестойност и рентабилност в промишленото предприятие. - София: Наука и изкуство, 1969. - 379 с. (в съавторство).
16. Статистика на вътрешната търговия: (Учебник за студентите от висшите икономически институти). - София: Наука и изкуство, 1966. - 528 с. (авт. колектив).
17. Статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1956. - 332 с. (в съавторство).
18. Статистико-икономически етюди върху народното стопанство на HP България. - Варна: Г. Бакалов, 1982.- 247 с.
19. [Сто] 100 години българска държавна статистика - 1881 - 1981: Юбилеен сборник. - София: КЕССИ, 1985.- 396 с. (авт. колектив).
20. Сто години от рождението на академик Иван Стефанов (1899 - 1999)- София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1999. - 203 с. (авт. колектив).