Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:11

Цонев

Венец Стефанов Цонев (1917 - 2008)

Роден е в София. Завършил е Юф на СДУ (1939). Постъпил в СДУ (1951). Професор във ВИИ "К. Маркс" -
София (1963). Чел е лекционни курсове по основи на репрезентативното изучаване.

Научни интереси: статистически методи.

Основни публикации:
1. Върху логическите основи на статистическия метод. - София: Наука и изкуство, 1951,- 31 с.
2. Диалектиката и статистически метод. - София: Наука и изкуство, 1949. - 36 с.
3. Обща логическа природа на статистическия метод и развитието на логиката като наука. - 1967.
4. Основи на репрезентативното изучаване. - София: ВИИ "К. Маркс", 1970. - 284 с.
5. Отраслите на статистическото знание като историческо явление. - 1963.
6. Предмет на теорията на статистиката. - София: Изд. на БАН, 1957. - 81 с.
7. Решени задачи по елементарна статистика. - София: Циклопеч. "Прогрес", 1948. - 69 с. (в съавторство).
8. Статистика на промишлеността и капиталното строителство. - София: Народна просвета, 1955. - 252 с. (в съавторство).

Научни студии, статии и доклади:
1. Какво не достига днес в обучението на статистиците, за да бъдат те конкурентоспособни и ефективни в работата си? И защо кандидат-студентите проявяват слаб интерес към специалността. //Статистика, 2007, № 2, с. 5-25 (в съавторство).
2. Предизвикателствата на времето и подготовката на бъдещите поколения статистици. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 7-17 (в съавторство).
3. Предизвикателствата на времето и подготовката на бъдещите поколения статистици. //Статистика, 2007, № 4, с. 4-19 (в съавторство).