Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 24 декември 2017 15:18

Съйкова

Иванка Димова Съйкова (1930)

Родена е в София. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1959), специалност "Статистика". Специализира в Англия (1966 - 1967). Владее английски и руски, ползва френски език. Придобива научна степен "доктор" (1980) с дисертация на тема: "Усъвършенстване системата за изследване домакинските бюджети в НРБ". Избрана е за доцент (1971), професор (1983). Зам.-ректор, зам.-декан, ръководител катедра "Статистика и иконометрия". Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, изследване на зависимости, методология и методика на ЕСИ. Чете лекции като гост-професор в Делхи и Калкута - Индия, (1988), Копенхаген и Обург - Дания, (1991). Членува в MCA.

Научни интереси: изследване на факторни връзки и зависимости; логика на СИ, ЕСИ.

Основни публикации:
1. Eвpucmukama и ние. - София: Профиздат, 1989. - 159 с. (3 съавторство).
2. Евристичното мислене: Или как се раждат новите идеи. - София: УИ "Стопанство", 1993. - 168 с. (в съавторство).
3. Методология и методика на социологическите изследвания. - София: Наука и изкуство, 1977. - 316 с. (в съавторство).
4. Статистически анализ на връзки и зависимости. - София: Наука и изкуство, 1981.- 448 с.
5. Статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата област. - София: УИ "Стопанство", 1991. - 252 с.
6. Статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата област. -София: УИ "Стопанство", 1991.-213 с.
7. Статистически методи и модели в социално-икономическите изследвания. - София, 1976. - 292 с.
8. Статистическо изследване на зависимости. - София: УИ "Стопанство", 2002. - 454 с. (в съавторство).
9. Статистическото изследване: Постановка, методи, оценка на резултатите. - София: Люрен, 1994. - 320 с. (в съавторство).
10. Технология на творческото мислене. - София, 1999. - 336 с. (в съавторство).

Научни студии, статии и доклади:
1. Грешки и преднамерени заблуждения при използване на статистическата информация. //Икономическа мисъл, 2001, № 1, с. 74-85.
2. Идеи за иновации в статистиката чрез анализ на несъстоятелност. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 18-25.
3. Какво не достига днес в обучението на статистиците, за да бъдат те конкурентоспособни и ефективни в работата си? И защо кандидат-студентите проявяват слаб интерес към специалността. //Статистика, 2007, № 2, с. 5-25 (в съавторство).
4. Лисабонската стратегия за икономическото и социално обновление на Европа и иновационните възмож¬ности на личността. //Статистика, 2005, № 2, с. 66-73.
5. Полезна и необходима книга по икономическа статистика. //Икономическа мисъл, 2001, № 5, с. 126-128.
6. Потребността от промяна при преподаването на статистика във ВУЗ. //Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Научна конференция с международно участие (Варна), 2006, с. 319-325.
7. Предизвикателствата на времето и подготовката на бъдещите поколения статистици. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 7-17 (в съавторство).
8. Предизвикателствата на времето и подготовката на бъдещите поколения статистици. //Статистика, 2007, № 4, с. 4-19 (в съавторство).
9. 148 години официална статистика. //Статистика, 2007, № 3, с. 22-31.