Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:24

Сугарев

Здравко Тодоров Сугарев (1909 - 1993)

Роден е в Кюстендил. Завършил е СДУ (1932), специалност Математика. Специализирал е статистика в Статистическия институт при Парижкия университет (1937), математическа икономия и демография в институт "Анри Поанкаре" към Парижкия университет (1937 - 1939), приложение на математическите методи в икономиката и демографията в Института за световно стопанство - гр. Кил, в Московския икономико-статистически институт (1961). Бил е преподавател във ВИИ "К. Маркс" - София (1952). Избран за доцент (1957), професор (1963). Основател и ръководител на катедра "Висша математика" (1963).

Научни интереси: проблеми на демографската статистика, теория на статистиката; икономическа статистика; финансова статистика; приложения на математическите и статистическите методи 6 икономиката.

Основни публикации:
1. Висша математика. Учебник на студентите от икономическите институти: Ч. 1: Аналитична геометрия. - София: ВИИ, 1963. - 1967 с. (В съавторство).
2. Демографска статистика. - София: Наука и изкуство, 1975. - 395 с.
3. Демографска статистика: Учебник. - София: УИ "Стопанство", 1992. - 314 с. (в съабторство).
4. Еластичност на потреблението на захар в България. - 1940.
5. Методологически проблеми на статистическото отчитане на обръщаемостта на оборотните средства в промишлеността. - 1956.
6. Особености при изследване на взаимозависимости в икономиката. - 1968.
7. Сборник от задачи по висша математика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1964 (авт. колектив).
8. Сборник от задачи по теория на вероятностите. - София: ВИИ "К. Маркс", 1965. - 153 с. (в съавторство).
9. Статистическо обхващане на взаимозависимости в областта на финансите. - София: БАН, 1962. - 120 с.
10. Теория на вероятностите: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1979. - 358 с. (в съавторство).
11. финансова статистика. - София: Наука и изкуство, 1957. - 376 с.