Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 24 декември 2017 15:16

Стефанов

Иван Матеев Стефанов (1899 - 1980)

Роден е във Варна. Завършил е виеше образование в Германия (1924) - философския факултет на Берлинския университет, където е защитил докторат по обществено-политически науки. Специализирал е статистика в Берлин и Париж. Постъпил е във Висшето търговско училище "Д. А. Ценов" - Свищов (1938) като извънреден професор по статистика. Избран е за редовен професор (1940). Там е създал и първите катедри по статистика и застраховане. Бил е на научна и преподавателска работа във ВТУ "Д. А. Ценов" - Свищов, където е останал до 31 октомври 1944 г., когато е заел длъжността управител на БНБ (1946), а после министър на финансите (1946 - 1949). Бил е удостоен с научното звание "академик" (1947), ръководител на катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" (1957 - 1965), създател е на статистическата наука и практика, на държавната статистика в България. Има над 190 научни публикации и над 110 рецензии.

Основни публикации:
1. Демография на България. - София: Наука и изкуство, 1974. - 644 с. (авт. колектив).
2. Животоосигуряването в България. - Свищов, 1944.
3. Методика на промишлените преброявания в България. - София: Одеон, 1039.
4. Новият бюджет и стопанското изграждане на България. - София: ЦКС, 1948. - 48 с.
5. Обществен продукт и национален доход в генералната перспектива. - София: ВИИ, 1963.
6. План, статистика и отчетност. - София: ЦКС, 1948, 20 с.
7. Процесът на преразпределението в HP България: Изследване върху преразпределението на стойността в социалистическото възпроизводство. - София: БАН, 1963. - 158 с. (в съавторство).
8. Сто години българска държавна статистика (1881 - 1981): Юбилеен сборник. - София: Комитет по ЕССИ при МС, 1984. - 396 с.
9. Теоретические и методологические проблеми статистики: Сборник статей. - Москва: Статистика, 1979. - 152 с.
10. Теория на статистиката. - София: Наука и изкуство, 1960. - 647 с. (в съавторство).