Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:06

Станев

Стефан Тодоров Станев (1917 - 2008)

Роден е в с. Стежерово, Плевенски окръг. Завършил е ВфСИ "Д. А. Ценов" - Свищов (1940). Специализирал е статистика в Института по статистика към Виенския университет. Владеел е френски, немски, английски, испански и руски език. Бил е избран за стажант-асистент в същия институт (1944), редовен асистент (1945), доцент (1948), професор (1950). Ректор на Висшия финансово- стопански институт в Свищов (1950 - 1955). Професор във ВИИ "К. Маркс" - София (1957). Зам.-началник на управление "Виеше образование" при Министерството на културата (1951), началник на същото управление (1956 - 1958), зам.-председател на ЦСУ (1958), председател на ЦСУ (1960 - 1971). Първи зам.-министър на информацията и съобщенията (1971). Посланик на НРБ във Венецуела (1977), Канада (1980 - 1983). Участвал е в Конференцията на европейските статистици като член на бюрото, като председател и с научни доклади.

Научни интереси: функции на статистиката в страната; проблеми на икономическия растеж и социалната политика.

Основни публикации:
1. Икономическа статистика. - 2. изд. - София: Наука и изкуство, 1965. - 486 с.
2. Икономическа статистика. - 3. изд. - София: Наука и изкуство, 1971. - 488 с.
3. Икономическа статистика. - 4. изд. - София: Наука и изкуство, 1977. - 532 с.
4. Методологически проблеми на статистиката на културата. -1971.
5. Някои проблеми на изграждането на единната система на социалната информация. - 1975.
6. Проблеми на социалната статистика: предмет и задачи. - 1980.
7. Равновесие на икономическия растеж при дестимулираид технически прогрес. - 1987.
8. Селскостопанска статистика. - София: Наука и изкуство, 1950. - 197 с.
9. Селскостопанска статистика. - София: Наука и изкуство, 1954. - 382 с.
10. Статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1956. - 332 с. (в съавторство).
11. Статистика на промишлеността и капиталното строителство. - София: Народна просвета, 1955. - 252 с. (в съавторство).
12. Статистика на селското стопанство. - София: Народна просвета, 1953. - 163 с.