Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 16:03

Петров

Петър Йорданов Петров (1925 - 1994)

Роден е в София. Завършил е Стопанския факултет на СДУ (1950), специалност Статистика. Бил е избран за асистент по статистика в Аграрикономическия факултет на BCI/I "Г. Димитров" - София (1951), за доцент към същата катедра (1964). Работил е в катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" (1974).

Научни интереси: проблеми на теорията на статистиката и на селскостопанската статистика.

Основни публикации:
1. За формите на обобщаващите показатели за динамика. - 1964.
2. Обща теория на статистиката и селскостопанска статистика: Учебник. - София: ДИ за селскостопанска литература, 1974. - 320 с.
3. Ръководство за практически занятия по селскостопанска статистика. - София: Земиздат, 1962. - 166 с.
4. Съставяне и използване на статистическите показатели на селското стопанство. - София: Земиздат, 1965. - 106 с. (в съавторство).