Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 24 декември 2017 15:11

Къналиев

Тодор Христов Къналиев (1941)

Роден е в с. Рудина, обл. Кърджали. Завършва ВИИ "К. Маркс" (1967), специалност "Статистика". Специализира в Московския икономико-статистически институт (1982). Ползва руски и английски език. Придобива научна степен "доктор" (1979) с дисертация на тема: "Методологически проблеми на статистическото изследване на ефекта от структурните промени върху интензификацията на общественото производство". Избран е за асистент (1968), доцент (1982). Зам.-декан е по НИР на факултет "Икономическа информация" (1986 - 1989), декан на факултет "Икономическа информация" (1989 - 1991), ръководител на департамент "Статистика и иконометрия" (1992 - 1995), зам.-ректор по международно сътрудничество и връзки с обществеността (1995 - 1999), член на Академичния съвет на УНСС (1989 - 1999), член на факултетния съвет и на Научния съвет на факултет "Управление и информатика" (1989 - 1999, 2003). Чете лекционни курсове по планиране и организация на извадковите изследвания, въведение в общата теория на статистиката, основи на статистическите информационни системи, статистически методи в експерименталното дело, статистика, приложна иконометрия. Член на Асоциацията на балканските статистици (ABS).

Научни интереси: теоретико-методологически и практикоприложни проблеми на статистиката и на статистическите изследвания; индексен метод на анализ, анализ на прирасти 6 средно и сумарно значение на признак, изследване на структури и структурни промени и техните ефекти, извадкови методи при статистическите изследвания.

Основни публикации:
1. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1990. - 75 с. (в съавторство).
2. Икономическа и финансова статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1974. - 83 с. (авт. колектив).
3. Промишлена статистика: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1973. - 25 с. (авт. колектив).
4. Ръководство за решаване на задачи по промишлена статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1978. - 150 с. (6 съ-авторство).
5. Статистика на промишлеността и капиталното строителство: Учебник. - София: Наука и изкуство, 1973. - 20 с. (авт. колектив).
6. Теория и практика на извадковите изследвания: Курс лекции. - София: фАР-2001,2004 (в съавторство).

Научни студии, статии и доклади:
1. Анализът в условията на самоуправляващите се стопански организации. //Методологически проблеми и насоки на усъвършенстване на икономическия механизъм на управление на народното стопанство: Сборник (София), 1987, с. 360-375 (в съавторство).
2. Законови, организационни и кадрови проблеми на статистическата информационна система у нас. //Статистика, 2005, № 4, с. 5-21.
3. За някои дискусионни въпроси при изследването на структури и структурни изменения в икономиката. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век XXI: Межд. научнопракт. конф. (Свищов), 2003, с. 101-108.
4. За някои проблеми на информационното осигуряване на стопанското управление при съвременните усло¬вия. //Алтернативи, 1997, № 7.
5. За разликата между честотно разпределение и разпределение по подсъвкупности. //Актуални проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2007, с. 105-112.
6. Извадкови статистически изучавания на българската държавна статистика. //100 години българска държавна статистика (1881 - 1981): Сборник (София), 1982, с. 50-67 (в съавторство).
7. Има ли подходящ измерител на структури и на структурни изменения в съвкупност? //Статистика, 2003, №2, с. 31-45.
8. О переоценке теоретических основ индексного метода анализа. // Прага, 1984, № 8, с. 89-116.
9. Относно възможностите на т.нар. "елементарен" статистически анализ. // Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Науч. конф. с межд. участие (Варна), 2006, с. 73-81.
10. Относно изграждането на система от показатели за характеризиране на процеса на интелектуализация на общественото производство. //Интелектуализация и информационно осигуряване на управлението: Сборник (София), 1982, с. 51-68.
11. Относно понятието статистическа структура и измерителите на структура в статика. //Статистика, 1992, № 5, с. 21-38.
12. Проблеми при подготовката на статистическите изследвания. //Трудове на ВИИ "К. Маркс", 1987, № 2, с. 7-40 (6 съавторство).
13. Структурните промени в народното стопанство и повишаването на обществената производителност на труда - измерване, анализ, перспектива. //Трудове на ВИИ "К. Маркс", 1975, с. 243-265.
14. Съвкупностният подход на изследване и индексната теория. //Съвременни проблеми на статисти¬ческата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2005, с. 55-61.
15. Съвкупностният (статистическият) подход на изследване и някои дискусионни въпроси на индексната теория. //Статистика, 2005, № 1, с. 3-23.
16. Състояние и някои тенденции на подготовката и реализацията на специалистите с виеше икономическо образование. //Статистика, 1999, № 3, с. 3-16.