Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 15:59

Кацарска

Ирена Василева Кацарска (1946)

Родена е в Оряхово. Завършва ВИИ "К. Маркс" - София (1970), специалност Статистика. Владее руски и италиански език. Избрана е за главен асистент (1978). Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, статистика на вътрешната търговия, икономическа статистика.

Научни интереси: търговска статистика

Основни публикации:
1. Приложение на регресионния и корелационния анализ при моделиране на икономическите процеси. - София: Техника, 1975. - 179 с. (в съавторство).
2. Ръководство за упражнения по статистика на вътрешната търговия. - София: ВИИ "К. Маркс", 1973. - 292 с. (в съавторство).