Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 24 декември 2017 15:09

Дочев

Христо Иванов Дочев (1936)

Роден е в с. Балканец, Ловешка област. Завършва ВфСИ "Д. А. Ценов" - Свищов (1959). Владее руски език. Придобива научна степен "доктор" (1976). Избран е за главен асистент (1970), доцент (1978). Зам.-генерален директор е на ИСК. Чете лекционни курсове по обица теория на статистиката, статистически изследвания във фирмите, териториални статистически изследвания.

Научни интереси: статистика на стопанската организация и теория на икономическата статистика, статистико-методологически проблеми и анализ на средните добиви и производството в селското стопанство.

Основни публикации:
1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).
2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: [Ръководство]. - София: Земиздат, 1982. - 147 с. (авт. колектив).
3. Селскостопанска статистика. - София: Наука и изкуство, 1974. - 279 с.
4. Състояние и перспективи за развитието на месопромишлеността в HP България: [Обзор]. - София: Техника, 1972 . - 456 с. (авт. колектив).
5. Териториални статистически сравнения: същност, видове, проблеми. - София: ВИИ "К. Маркс", 1987. - 27 с.