Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 15:55

Димитров

Александър Георгиев Димитров (1935 - 2007)

Завършил е ВИИ "К. Маркс" - София (1958), специалност Статистика. Специализирал и преподавал е в ЦИМИ - Москва; Институт за икономически изследвания - Белград. Владеел е руски, английски и сърбо-хърватски език. Придобил е научна степен "доктор" (1985) с дисертация на тема: "Иконометрични модели на растежа". Бил е избран е за ст.н.с. I степен (1988). Чел е лекционни курсове по иконометрия. Гост-изследовател и преподавател в Института за развиващи се икономики - Токио.

Основни публикации:
1. Въведение в иконометрията: Учебник. - Велико Търново: Абагар, 1995. - 312 с.
2. Икономическа енциклопедия: в 2 т. - София: Наука и изкуство, 1971 (авт. колектив).
3. Методи за измерване и прогнозиране на икономическите явления. - София: Наука и изкуство, 1973. - 251 с. (в съавторство).
4. Методология и таблици за изчисляване на средни темпове на икономически процеси: Геометрични, кумулативни и експоненциални темпове на прираста. - София: Наука и изкуство, 1984. - 168 с. (в съавторство).
5. Модели и методи за характеризиране развитието на икономиката. - София: Наука и изкуство, 1968. - 1982 с. (в съавторство).
6. Прогнозиране на външната търговия - методи и средства: Ч. 2: Прогностични изследвания. - София: HI/1I/IBT, 1972. - 241 с. (в съавторство).
7. Таблици за изравняване на статистически редове и за изчисляване темпове на прираста. - София: Наука и изкуство, 1963. - 104 с. (в съавторство).
8. Таблично изравняване на статистически редове и измерване на средноекспоненциалните и средногеометричните темпове на развитие. - София: Наука и изкуство, 1969. - 232 с. (в съавторство).