Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 15:54

Гатев

Кирил Гатев Иванов (1926-2017)

Роден е в с. Овощарци, Габровска област. Завършва ВфСИ "Д. А. Ценов" - Свищов (1951). Придобива научна степен "доктор на икономическите науки" (1980) с дисертация на тема: "Методологични въпроси на анализа на статистическите структури". Избран е за доцент във ВИИ "Карл Маркс" - София (1964), професор (1982). Декан на факултет "Икономическа информация" във ВИИ "Карл Маркс", главен редактор на списание "Статистика", зам.-директор на НСИ.

Научни интереси: обща теория на статистиката, икономическа статистика

Основни публикации:
1. Въведение в общата теория на статистиката. - София: Наука и изкуство, 1980. - 511 с.
2. Въведение в статистиката. - София: ЛИА, 1995. - 424 с.
3. Индексен факторен анализ на динамиката на промишлената продукция. - 1964.
4. Индексни модели за анализ на факторни ефекти. - София: УНСС, 1991,- 39 с.
5. Методи за статистически анализ на икономически и социални структури. - София: Наука и изкуство, 1987. - 208 с.
6. Национален център по обществена производителност на труда. - 1974.
7. Обща теория на статистиката. - София: Наука и изкуство, 1983. - 946 с.
8. Обща теория на статистиката. - София: ВИИ "К. Маркс", 1986. - 532 с.
9. Обща теория на статистиката. - София: Наука и изкуство, 1991,- 432 с. (в съавторство).
10. Обща теория на статистиката и икономическа статистика. - София: Наука и изкуство, 1989. - 568 с. (в съавторство).
11. Промишлена статистика с основи на общата теория на статистиката: Избрани теми. - София: ВИИ "К. Маркс", 1969. - 275 с. (авт. колектив).
12. Сборник от задачи по обща теория на статистиката. - Свищов, 1959. - 164 с.
13. Статистически методи и модели. - София: УНСС, 1991.
14. Статистическо характеризиране на структурни изменения. - 1977.