Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 24 декември 2017 15:08

Въжаров

 Храбър Георгиев Въжаров (1951)

Роден е в Сливен. Завършва ВИИ "Карл Маркс" (1976), специалност "Статистика". Специализира 6 МЗСИ, Москва (1988). Владее английски и руски език. Избран е за главен асистент. Член е на Академичния съвет на УНСС (1993 -1996). Чете лекционни курсове по теория на статистиката и международни статистически сравнения.

Научни интереси: статистика и иконометрия

Научни студии, статии и доклади:
1. Базисна предпоставка на концепцията за индексните числа е неистина. //Икономическа мисъл, 2005, № 1, с. 50-64.
2. Елементарни методи за териториални статистически сравнения. //Научни трудове на УНСС, 1998, № 2, с. 33-46.
3. Истина или неистина е премисата на теорията на икономиката за така наречения физически обем на продукцията. //Икономическа мисъл, 1998, №3.
4. Методът на Лорен и показателят за концентрацията на доходите от гледна точка на теорията на мажо- ризацията.//Икономическа мисъл, 1986, №7.
5. Механичните указващи числа са следствия на неистинна предпоставка. //Съвременни проблеми на статистическата теория и практика: Научна конференция (Равда), 2005, с. 158-164.
6. Номинализмът и конструктивизмът при две икономически задачи. //Статистика, 2007, № 1, с. 69-93.
7. Проблематиката на индексното число за темпа на изменение на общото равнище на цените на множество от продукти. //Научни трудове на УНСС, 1998, № 2, с. 137-180.
8. Репрезентативен поглед към академичната икономическа наука. //Икономическа мисъл, 2007, № 2, с. 88-98.