Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 24 декември 2017 15:07

Батьов

Иван Батьов Томов (1931 - 2007)

Роден е в с. Чомаковци, Плевенска област. Завършил е ВфСИ "Д. А. Ценов" - Свищов (1954), специалности Планиране и Статистика. Бил е избран е за доцент във ВИИ "К. Маркс" (1982).

Научни интереси: приложение на корелационния и индексния факторен анализ на динамиката на селскостопанското производство и производителността на труда; методологични въпроси на изчисляването на някои основни статистически показатели в селското стопанство; използване на машинотракторния парк; история на българската селскостопанска статистика.

Основни публикации:
1. Анализ на производителността на труда в селското стопанство. - София: ДУИ, 1970. - 43 с. (в съавторство).
2. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия: [Ръководство]. - София: Земиздат, 1982. - 147 с. (авт. колектив).
3. Ръководство по статистика: [За студентите от ВСИ "В. Коларов" - Пловдив]. - Пловдив: ВСИ "В. Коларов", 1986 . - 180 с. (в съавторство).
4. Състояние и перспективи за развитието на месопромишлеността в HP България: [Обзор]. - София: Техника, 1972. - 456 с. (авт. колектив).