Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 15:47

Балевски

Дано Цоков Балевски (1925)

Роден е в Угърчин, Ловешка област. Завършва Московския статистически институт - СССР (1952), специалност Статистика. Придобива научна степен "доктор на икономическите науки" (1980). Избран е за доцент (1971), професор (1982). Бил е ръководител на катедра "Статистика" във ВИИ "Карл Маркс" и председател на Комитета по единна система за социална информация.


Научни интереси: проблеми на демографската статистика

Основни публикации:
1. Външнотърговска статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1989. - 186 с.
2. Избрани теми по икономическа статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1986. - 201 с.
3. Истината за развитието и използуването на българската статистика в годините на командно- административната система у нас. - София: ЦСУ, 1990. - 72 с.
4. Преброяването на населението и изучаването на основните изменения в демографското, икономическото и социалното положение на населението в България (1900 - 1975). - 1978.
5. Репрезентативни изучавания на домакинствата от статистиката в капиталистическа България. - 1965.
6. Статистика на външната търговия. - София: Наука и изкуство, 1974 . - 223 с. (в съавторство).
7. Сто години от създаването на българската статистика. -1981.