Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 15:43

Аврамов

Алберт Давидов Аврамов (1924 - 1982)


Роден е в София. Завършил е фССН - СУ (1951). Постъпил е в СУ (1951). Бил е избран за доцент (1963), професор (1972).


Научни интереси: статистически проблеми


Основни публикации:
1. Ефективност от висшето образование. - 1969.
2. Измерване и анализ на производителността на труда в промишлеността по фактори. - София: Наука и изкуство, 1969. - 175 с. (в съавторство).
3. Някои направления на индексния анализ на производителността на труда. - 1967.
4. Опит за установяване някои елементи на ефективността на висшето образование в НРБ чрез социологично проучване. - 1973.
5. Промишлена статистика с основи на общата теория. - София: Наука и изкуство, 1983. - 571 с. (в съавторство).
6. Промишлена статистика с основи на общата теория на статистиката: Избрани теми. - София: ВИИ "К. Маркс", 1969. - 275 с. (авт. колектив).
7. Ръководство за решаване на задачи по промишлена статистика и комплект текстови задачи с програмирана оценка на отговорите. - София: ВИИ "К. Маркс", 1975. - 277 с. (в съавторство).