Катедра "Статистика и иконометрия"

Представител на катедрата участва в научно жури в ИИНЧ на БАН

четвъртък, 06 февруари 2020 14:35

На 06.02.2020 г. доц. Найденов взе участие със становище в научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на докторант към Института за изследване на населението и човека при БАН. Дисертацията на тема „Фактори за продължителност на живота в добро здраве в България“ беше успешно защитена от Евелин Йорданова. Научен ръководител на докторанта е проф. д-р Кремена Борисова-Маринова.

Галерия снимки от Представител на катедрата участва в научно жури в ИИНЧ на БАН ...