Катедра "Статистика и иконометрия"

Нова подстраница на катедрения сайт

четвъртък, 14 декември 2017 16:30

На катедрения сайт е добавена нова под-страница, която има за цел да информира обществеността за преподавателите, които са работили към катедрата през годините.

Линк към страницата: http://departments.unwe.bg/stat/bg/pages/12690/преподаватели-към-катедрата-през-годините.html

За всеки преподавател е създадена отделна под-страница, на която е поместена кратка информация за творческия му път.

Галерия снимки от Нова подстраница на катедрения сайт ...