Катедра "Икономическа социология"

Обновено: понеделник, 24 ноември 2014 14:45

Учебен план Социология "стар"


 

Специалност:

3.1.01

СОЦИОЛОГИЯ

SOCIOLOGY

Професионално направление:

3.1

СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY AND HUMANITIES

Област на висше образование:

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ

SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES

Образователно-квалификационна степен:

 

БАКАЛАВЪР

BACHELOR

Професионална квалификация:

 

БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ

BACHELOR OF SOCIOLOGY

Форма на обучение:

 

РЕДОВНА

FULL TIME

Продължителност на обучението:

 

4 години (8 семестъра)

4 years (8 semesters)

2670 часа, 2670 hours

Валиден от:

 

2010/2011

 

 

№ по ред

Код

Учебна дисциплина

Хор.

л.

у.

Извън аудиторна заетост

Кредити

Контрол

ПЪРВИ КУРС

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1

B00000C0101

Основи на икономическата теория

60

30

30

90

6

изпит

2

B00000C0102

Математика І  част

60

30

30

90

6

изпит

3

B00000C0103

Въведение в социологията

60

60

0

65

5

изпит

4

B00000C0104

История на социологията

60

60

0

90

6

изпит

5

B00000C0105

Антролопогия

30

30

0

70

4

тек.оценка

6

B00000C0106

Социална психология

45

45

0

45

3

изпит

7

B00000C0107

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

-

 

 

Общо

330

240

90

450

30

 

ПЪРВИ КУРС

ВТОРИ  СЕМЕСТЪР

8

B00000C0208

Микроикономика

60

45

15

90

6

изпит

9

B00000C0209

Математика ІІ част

60

30

30

90

6

изпит

10

B00000C0210

Икономика на труда

60

60

  0

90

6

изпит

11

B00000C0211

Основи на правото

60

45

15

90

6

изпит

12

B00000C0212

Икономическа социология

60

30

30

90

6

изпит

7

B00000C0207

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

тек. оценка

 

 

Общо

330

225

105

450

30

 

ВТОРИ КУРС

ТРЕТИ  СЕМЕСТЪР

13

B00000C0313

Макроикономика

60

45

15

65

5

изпит

14

B00000C0314

Маркетинг

60

30

30

65

5

изпит

15

B00000C0315

Интелектуална собственост

60

45

15

65

5

изпит

16

B00000C0316

Статистика

75

45

30

75

5

изпит

17

B00000C0317

Методология и организация на емпирични изследвания

60

30

30

65

5

изпит

18

B00000O0318

Основи на финансите

60

45

15

65

5

изпит

18

B00000O0319

Стопанска история

60

45

15

65

5

изпит

18

B00000O0320

История на икономическите теории

60

45

15

65

5

изпит

18

B00000O0321

Екология и устойчиво развитие

60

30

30

65

5

изпит

18

B00000O0322

Философия

60

30

30

65

5

изпит

18

B00000O0323

Политология

60

30

30

65

5

изпит

19

B00000F0307

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

-

 

 

Общо

405

240225

165

180

400

30

 

ВТОРИ КУРС

ЧЕТВЪРТИ  СЕМЕСТЪР

20

B00000C0425

Основи на счетоводството

60

30

30

65

5

изпит

21

B00000C0426

Обработка и анализ на данни с SPSS

60

30

30

65

5

тек.оценка

22

B00000C0427

Социология на икономическия живот

60

30

30

65

5

изпит

23

B00000C0428

Информатика

60

30

30

65

5

изпит

24

B00000O0429

Основи на управлението

60

30

30

65

5

изпит

24

B00000O0430

Геоикономика и регионално развитие

60

30

30

65

5

изпит

24

B00000O0431

Социална стратификация и мобилност

60

30

30

65

5

изпит

24

B00000O0432

Икономика на предприятието

60

45

15

65

5

изпит

25

B00000O0433

Прогнозиране и планиране

60

30

30

65

5

изпит

25

B00000O0434

Търговия

60

30

30

65

5

изпит

25

B00000O0435

Европейска интеграция

60

45

15

65

5

изпит

25

B00000O0436

Социология на предприемачеството

60

30

30

65

5

изпит

19

B000000F0407

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

тек.оценка

 

 

Общо

390

180

210

195

210

180

195

390

30

 

 

 

Общо университетски блок

1455

855

870885

840

600

585

570

615

1705

120

 

 

 

ТРЕТИ КУРС

ПЕТИ  СЕМЕСТЪР

26

B10000C0537

Човешки ресурси

60

60

0

90

6

изпит

27

B10000C0538

Социална политика

60

60

0

90

6

изпит

28

B10000C0539

Икономическа култура

60

60

0

90

6

изпит

29

B10000O0540

Микроикономическа теория

60

60

0

65

5

изпит

29

B10000O0541

Организационно поведение

60

60

0

65

5

изпит

29

B10000O0542

Евристични методи

60

60

0

65

5

изпит

30

B13101О0543

Социално взаимодействие и социометрия

30

30

0

30

2

тек.оценка.

30

B13101О0544

Икономическа психология

30

30

0

30

2

тек.оценка

31

B13101F0545

Приложна психология в съвременната организация

60

60

0

65

5

изпит

 

 

Общо

330

330

0

430

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ КУРС

ШЕСТИ  СЕМЕСТЪР

32

B10000C0646

Икономика на обществения сектор

60

60

0

90

6

изпит

33

B10000C0647

Икономическа политика

60

60

0

90

6

изпит

34

B10000C0648

Индустриални отношения

60

60

0

90

6

изпит

35

B10000O0649

Институционална икономика

60

60

0

65

5

изпит

35

B10000O0650

Демография

60

60

0

65

5

изпит

35

B10000O0651

Фирмена култура

60

60

0

65

5

изпит

36

B30000О0652

Маркетингови изследвания

30

30

0

30

2

тек.оценка

36

B13101О0653

Социология на комуникациите

30

30

0

30

2

тек.оценка

37

B13101F0654

Социология на социалните общности

60

30

30

65

5

изпит

 

B20000F0607

Физкултура и спорт

30

-

30

0

0

тек.оценка

 

 

Общо

330

300

30

430

30

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

СЕДМИ СЕМЕСТЪР

38

B13101C0755

Социология на потреблението

60

30

30

65

5

изпит

39

B13101C0756

Социология на труда

60

30

30

65

5

изпит

40

B13101C0757

Качествени методи в емпиричните изследвания

60

30

30

 

90

6

 

изпит

41

B83101C0758

Статистически методи в емпиричните изследвания

60

30

30

65

5

 

изпит

42

B13101O0739

Социални трансформации

30

30

0

70

4

тек. оценка

42

B13101O0760

Социален капитал

30

30

 

0

70

4

 

тек. оценка

43

B13101F0761

Социология на пазара

60

60

0

65

5

изпит

 

 

Общо

330

210

120

420

30

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

ОСМИ СЕМЕСТЪР

44

B13101C0862

Социология на конфликтите

60

30

30

65

5

 

45

B13101C0863

Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи

60

60

0

65

5

изпит

46

B13101O0864

Социология на образованието

60

60

0

60

4

тек. оценка

46

B13101O0865

Социология на политиката

60

60

0

60

4

 

тек.оценка

46

B13101O0866

Аграрна социология

60

60

0

60

4

тек оценка

47

B13101F0867

Социология на третия сектор

60

60

0

60

4

изпит

 

B20000F0807

Физкултура и спорт

30

0

0

0

0

тек.оценка

48

B13101P0868

Учебна практика

0

0

0

60

2

защита

 

 

Държавен изпит по специалността

първа сесия - юли

втора сесия- септември

трета сесия - февруари

 

 

 

250

10

изпит

 

 

Общо

240

210

30

560

30