Катедра "Икономическа социология"

Обновено: сряда, 10 февруари 2016 15:53

Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов"

Специалност:

3.8.18

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

ECONOMIC SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY

Професионално направление:

3.8

ИКОНОМИКА

ECONOMICS

Област на висше образование:

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ

SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES

Образователно-квалификационна степен:

 

БАКАЛАВЪР

BACHELOR

Професионална квалификация:

 

БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА

BACHELOR OF ECONOMICS

Форма на обучение:

 

РЕДОВНА

FULL TIME

Продължителност на обучението:

 

4 години (8 семестъра)

4 years (8 semesters)

2745 часа, 2745 hours

Валиден от:

 

2014/2015

 

 

№ по ред

Код

Учебна дисциплина

Хор.

л.

у.

Извън аудиторна заетост

Кредити

Контрол

ПЪРВИ КУРС

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1

B00000C0101

задължителен

Основи на икономическата теория

30

30

0

120

6

изпит

2

B00000C0102

задължителен

Математика І  част

60

30

30

90

6

изпит

3

B00000C0103

задължителен

История на икономическите теории

60

30

30

90

6

изпит

4

B00000C0104

задължителен

Стопанска история

60

60

0

90

6

изпит

5

B00000C0105

задължителен

Икономическа социология

60

30

30

90

6

изпит

6

B00000C0106

задължителен

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

тек.оценка

 

 

Общо

300

180

120

480

30

 

ПЪРВИ КУРС

ВТОРИ  СЕМЕСТЪР

7

B00000C0207

задължителен

Микроикономика

75

45

30

75

5

изпит

8

B00000C0208

задължителен

Математика ІІ част

60

30

30

65

5

изпит

9

B00000C0209

задължителен

Икономика на труда

60

60

0

65

5

изпит

10

B00000C0210

задължителен

Основи на правото

60

30

30

65

5

изпит

11

B00000C0211

задължителен

Основи на управлението

60

30

30

65

5

изпит

12

B00000C0212

задължителен

Информатика

60

30

30

65

5

изпит

6

B00000C0206

задължителен

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

изпит

 

 

Общо

405

225

180

400

30

 

ВТОРИ КУРС

ТРЕТИ  СЕМЕСТЪР

13

B00000C0313

задължителен

Макроикономика

75

45

30

75

5

изпит

14

B00000C0314

задължителен

Основи на финансите

60

30

30

65

5

изпит

15

B00000C0315

задължителен

Маркетинг

60

30

30

65

5

изпит

16

B00000C0316

задължителен

Интелектуална собственост

45

45

0

80

5

изпит

17

B00000C0317

задължителен

Статистика

75

45

30

75

5

изпит

18

B00000O0318

избираем

Философия

60

30

30

65

5

изпит

18

B00000O0319

избираем

Политология

60

30

30

65

5

изпит

18

B00000O0320

избираем

Екология и устойчиво развитие

60

30

30

65

5

изпит

19

B00000F0321

факултативен

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

тек.оценка

 

 

 

405

225

180

425

30

 

ВТОРИ КУРС

ЧЕТВЪРТИ  СЕМЕСТЪР

20

B00000C0422

задължителен

Основи на счетоводството

60

30

30

65

5

изпит

21

B00000C0423

задължителен

Прогнозиране и планиране

60

30

30

65

5

изпит

22

B00000C0424

задължителен

Икономика на предприятието

60

30

30

65

5

изпит

23

B00000C0425

задължителен

Корпоративни финанси

60

30

30

65

5

изпит

24

B00000O0426

избираем

Световна икономика

60

60

0

65

5

изпит

24

B00000O0427

избираем

Геоикономика и регионално развитие

60

30

30

65

5

изпит

24

B00000O0428

избираем

Европейска интеграция

60

30

30

65

5

изпит

25

B00000O0429

избираем

Стопанска логистика

60

60

0

65

5

изпит

25

B00000O0430

избираем

Търговия

60

30

30

65

5

изпит

25

B00000O0431

избираем

Основи на предприемачеството

60

30

30

65

5

изпит

19

B00000F0421

факултативен

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

изпит

 

 

Общо

390

240

180

150

210

390

30

 

 

 

Общо университетски блок:

1500

870

810

630

690

1695

120

 

 

ТРЕТИ КУРС

ПЕТИ  СЕМЕСТЪР

26

B10000C0532

задължителен

Човешки ресурси

60

60

0

90

6

изпит

27

B10000C0533

задължителен

Социална политика

60

60

0

90

6

изпит

28

B10000C0534

задължителен

Икономическа култура

60

60

0

90

6

изпит

29

B10000O0536

задължителен

Организационно поведение

60

60

0

90

6

изпит

29

B10000O0537

избираем

Евристични методи

60

60

0

90

6

изпит

29

B10000O0538

избираем

Философия на икономиката

60

60

0

90

6

изпит

30

B80000O0539

избираем

Въведение в иконометрията

60

60

0

90

6

изпит

30

B80000O0540

избираем

Интернет и WEB дизайн

60

60

0

90

6

изпит

30

B70000O0541

избираем

Търговско право

60

60

0

90

6

изпит

30

B10000O0542

избираем

Въведение в политическата икономия

60

60

0

90

6

изпит

 

 

Общо

300

300

0

450

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ КУРС

ШЕСТИ  СЕМЕСТЪР

31

B10000C0643

задължителен

Икономика на обществения сектор

60

60

0

90

6

изпит

32

B10000C0644

задължителен

Икономическа политика

60

60

0

90

6

изпит

33

B10000C0645

задължителен

Индустриални отношения

60

60

0

90

6

изпит

34

B10000O0646

избираем

Институционална икономика

60

60

0

90

6

изпит

34

B10000O0647

избираем

Демография

60

60

0

90

6

изпит

34

B10000O0648

избираем

Фирмена култура

60

60

0

90

6

изпит

35

B80000O0649

избираем

Проектиране на управленски информационни системи

60

60

0

90

6

изпит

35

B40000O0650

избираем

Одитинг

60

60

0

90

6

изпит

35

B40000O0651

избираем

Иновации

60

60

0

90

6

изпит

35

B10000O0652

избираем

Политико-икономически системи

60

60

0

90

6

изпит

 

 

Общо

300

300

0

450

30

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

СЕДМИ СЕМЕСТЪР

36

B13818C0753

задължителен

Статистически методи в емпиричните изследвания

60

60

0

65

5

изпит

37

B13818C0754

задължителен

Въведение в психологията-д.н.

60

60

0

60

4

изпит

38

B13818C0755

задължителен

Обработка и анализ на данни с SPSS

60

30

30

 

65

5

Тек.оценка

39

B13818F0756

факултативен

Методология и организация на емпирични изследвания

45

45

0

45

3

 

тек. оценка

40

B13818F0757

факултативен

Социология на конфликтите

45

45

0

45

3

Изпит

 Модул “Икономическа социология”- избират се две от три дисциплини

41-42

B13818O0758

избираем

Социална стратификация и мобилност

60

60

0

65

5

изпит

41-42

B13818O0759

избираем

Социология на икономическия живот

60

60

0

65

5

 

изпит

41-42

B13818O0760

избираем

Класически и модерни социологически теории

60

60

0

65

5

изпит

Модул “Икономическа психология”- избират се две от три дисциплини

41-42

B13818O0758

избираем

Социална психология 

60

60

0

65

5

изпит

41-42

B13818O0759

избираем

Организационна психология  

60

60

0

65

5

изпит

41-42

B13818O0760

избираем

Психология на личността-к.р.

60

60

0

65

5

изпит

 

 

 

390

360

30

410

30

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

ОСМИ СЕМЕСТЪР

43

B13818C0861

задължителен

Икономическа  психология –д.н.

60

60

0

65

5

изпит

44

B13818C0862

задължителен

Качествени методи в емпиричните изследвания

60

60

0

60

4

изпит

45

B13818F0863

факултативен

Социология на пазара

45

45

0

45

3

изпит

Модул “ Икономическа социология” избират се две от три дисциплини

46-47

B13818O0864

избираем

Социология на социалните общности

45

45

0

45

3

тек. оценка

46-47

B13818O0865

избираем

Социология на девиантното поведение и престъпността

45

 

45

0

45

 

3

 

тек. оценка

46-47

B13818O0866

избираем

Социология на третия сектор

45

45

0

45

3

тек. оценка

 

Модул “ Икономическа психология”- избират се две от три дисциплини

46-47

B13818O0864

избираем

Междугрупови отношения и социално убеждаване

45

45

0

45

3

тек. оценка

46-47

B13818O0865

избираем

Психология на социалното познание и мислене

45

45

0

45

3

тек. оценка

46-47

B13818O0866

избираем

Поведенска промяна: оценка и вземане на решение

45

45

0

45

3

тек. оценка