Катедра "Икономическа социология"

Обновено: петък, 09 юни 2017 16:51

Професонален стаж

Катедра Икономическа социология има сключени договори за провеждане на професионален стаж с:

 

Върховна касационна прокуратура на Република България

http://www.prb.bg/

Глобална инициатива в психиатрията

http://www.gip-global.org/

Център за междукултурен диалог Европа-Азия

http://cidea.bg/?lang=bg 

АССА-М

http://www.assa-m.com/

Българска социологическа асоциация

http://www.bsa-bg.org/index.php


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖ ПРЕЗ 2016/2017 Г.:

  • Програма за практики на МОН: http://praktiki.mon.bg/
  • Програма за практики на катедра "Икономическа социология" - летен семестър 

На 14.02.2017 г. от 14:00 ч. в Съдебната палата, бул. Витоша N2 ще се проведе първата среща на студентите - стажанти с прокурорите в отдел "Аналитичен" при Върховна касационна прокуратура.

На срещата ще бъдат представени задачите за работа по изследване посветено на имотните измами в България.

Желаещите да се включат студенти от трети и четвърти курс трябва да са в 13:45 на стълбите пред Съдебната палата и да носят личните си карти, заради режима на достъп в сградата.

Указания за  организиране, провеждане и защита на учебна практика на студентите от специалност “Социология” и специалност “Икономическа социология”

 

Цел на учебната практика

 

Учебната практика на студентите осигурява висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност. Целите на учебната практика, които се поставят при решаването на основните задачи са студентите да се запознаят с организацията и реализацията на основната дейност, която ще практикуват; да придобият практически навици; да свържат придобитите теоретични знания с реалната действителност.

 

Организиране на учебната практика

 

В началото на учебната година научния секретар и преподавателя, отговарящ за учебната практика, прави проучване на студентските желания за провеждане на учебната им практика.

На информационна среща през летния семестър се представят възможностите за стаж, съгласно сключени рамкови договори между катедрата и различни институции. Освен това студентите се информират за стажовете на МОН и дейността на Kaриерен център УНСС, като се акцентира върху важността на стажовете за кариерното развитие на студентите. По традиция срещите са с ръководител катедра, научен секретар , преподавателя, отговарящ за учебната практика и други членове на катедрата.

Провеждане на учебната практика

 

По време на учебната практика студентите получават задачи за изпълнение от пряк ръководител, който е в контакт с преподавателя  преподавателя, отговарящ за учебната практика.  Студентите са задължени да си водят дневник и да записват какви дейности са извършвали през работните дни. След приключването на учебната практика, прекият ръководител издава служебна бележка (вижте примерна тук), с има печат на институцията и подпис на ръководителя на стажа в институцията.  Има възможност за получаване на референции от работодателя.

 

 

Оценяване на учебната практика

/Защита/

 

Оценяването на учебната практика на студентите се извършва въз основа на защита пред Комисия на индивидуално представен и подготвен от всеки студент доклад. Защитата се провежда непосредствено преди датата на първата сесия на държавния изпит. По традиция е около 20-то число на месец юли. Всеки студент (дипломант) презентира своя доклад, направен въз основа на водения дневник по време на учебната практика. Презентацията се оценява от Комисията, пред която се извършва защитата.

 

Фиг. 1 Примерна структура на доклад за проведен стаж

soc_a4020_Capture.JPG

Оценката, която получава студентът за участие и провеждане на учебната практика е поставената от Комисията оценка на защитата на презентацията на разработения от студента доклад.

 

По време на стажа си в отдел „Аналитичен“ на Върховната касационна прокуратура (ВКП) ПРЕЗ 2015Г.  наши студенти от специалностите „Икономическа социология“, „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в изследване на тема „Практика и резултати по наказателни производства за престъпления против транспорта през периода 2010 г. – 2014 г.“ - http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/prokuraturata-izvrshi-izsledvane-na-dvizhenieto-i-/ Част от статистическите данни по оценка на адекватността на правната защита на обществените отношения, свързани с транспортната безопасност  и евентуалната необходимост от нови нормативни разрешения, бяха обобщени от студентите от УНСС. Стажът през пролетта бе организиран в рамките на подписания през 2014 г. Меморандум за сътрудничество между отдел „Аналитичен“ на ВКП и катедра „Икономическа социология“ на УНСС. 

Нашите студенти в зала „Тържествена“ на Съдебната палата. На втория ред (от третия вляво) доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, прокурор Сава Петров, зав.-отдел „Аналитичен“ на ВКП, гл.ас. д-р Георги Петрунов, катедра „Икономическа социология“ 

В рамките на изследването стажантите работиха с екип прокурори и прокурорски помощници от отдел „Аналитичен“ и отдел „Досъдебен“ на ВКП. В края на стажа те получиха официални сертификати за професионален стаж във  Върховната касационна прокуратура.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев получи писмо от главния прокурор, в което от името на Прокуратурата г-н Сотир Цацаров изказва благодарност за оказаната помощ от студентите на нашия университет при извършване на изследването (виж писмото тук).


Прикачени файлове:

image/png obr.PNG - 545 KB

image/png obraz1.PNG - 384 KB

application/pdf yourprezi.pdf - 5176 KB