Катедра "Икономическа социология"

Обновено: петък, 07 март 2014 13:22

Специалност "Социология"

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИОЛОГИЯ”,

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

 

Специалност “Социология” в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” е структурирана съобразно държавните изисквания за ОКС „Бакалавър” и осигурява професионална квалификация “Бакалавър по социология”.

Цел: Основната цел на обучението е да осигури на студентите бакалаври първо, фундаментална теоретическа и методологическа подготовка за изследване на съвременните общества и техните социално-икономически трансформации в условията на глобализация и второ, знания и умения за методите и техниките за осъществяване на емпирични изследвания в различни обществени сфери (социални, икономически, политически, маркетингови, рекламни, демоскопски проучвания и сондажи на общественото мнение).

Основни области на получените знания и умения:

Обучението е съобразено с практиката на водещи чуждестранни университети в обучението по социология, но има и специфично предимство – студентите получават солидна икономическа и хуманитарна подготовка. В първи и втори курс се изучават не само социологически дисциплини, но и университетски курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна професионална реализация, така и за продължаване на обучението в разнообразни магистърски програми в областта на социологията, икономиката и обществените комуникации.

По-конкретно се предлагат специфични знания и умения за изследване на социално-икономическия живот:

Първо, теория и методология на социологическия и икономическия анализ

  • Познания за класическите и съвременните социологически и икономически парадигми;
  • Задълбочени теоретични знания за социалните, политическите и икономическите институции и техните трансформации в условията на глобализация, кризи и остри обществени конфликти.
  • Усвояване на методологията и специфичните техники на научните теоретични и приложни социологически изследвания в различни обществени сфери.

Второ, методика на емпиричните изследвания

  • Разбиране на сферите на приложение, възможностите и ограниченията на емпиричните изследвания в различни сфери на обществения живот.
  • Усвояване на технологията и методите (социологически, статистически, икономически и др.) за изследване на обществени, икономически, политически, социо-културни процеси;
  • Формиране на специфични знания и умения за използване на количествени и качествени изследователски методи.

 

Съдържание на учебния план:

Учебният план за придобиване на бакалавърска степен в специалност “Социология” включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, изучавани в осем семестъра.

В първи и втори курс студентите от професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” изучават задължителни и избираеми университетски учебни дисциплини, осигуряващи фундаментална социологическа, икономическа и хуманитарна подготовка:

Задължителни учебни дисциплини: Въведение в социологията, Основи на икономическата теория; Социална психология; Политология; Основи на правото; Информатика; Икономическа социология; Теория и история на цивилизациите; Основи на управлението; История на социологията; Статистика; Интелектуална собственост и авторско право; Икономика и публичен сектор; Социология на комуникациите; Методология и организация на емпирични изследвания; Модерни социологически теории; Социална стратификация и мобилност; Чужд език; Физкултура и спорт (по избор).  

Избираеми учебни дисциплини: Основи на финансите; Маркетинг; Екология и устойчиво развитие; Основи на счетоводството; Европейска интеграция, Световна икономика; Социология на личността; Етносоциология.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Социология на икономическия живот; Икономическа култура; Обработка и анализ на данни с SPSS; Макроикономическа теория; Организационно поведение; Социална политика; Икономическа психология; Приложна психология в съвременната организация; Социално взаимодействие и социометрия; Фирмена култура; Икономическа политика; Индустриални отношения; Демография;  Маркетингови изследвания; Социология на девиациите и престъпността”, Социология на социалните общности.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: Социология на пазара; Социология на потреблението; Социология на конфликтите; Антропология; Качествени методи в емпиричните изследвания; Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи; Социология на политиката; Социология на образованието и науката; Социален капитал; Социология на третия сектор.

В обучението участват авторитетни преподаватели, които са и водещи изследователи в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база, с компютризирана Лаборатория за социологически изследвания, с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, доктори по икономика и доктори по социология. На студените се осигуряват възможности за участие в стажове и практики в Лабораторията към катедрата, специализирани социологически, маркетингови и рекламни агенции, държавни и неправителствени организации, частни компании.

Възможности за реализация:

В специалност “Социология” се подготвят висококвалифицирани специалисти със знания и компетентност да изследват сложното взаимодействия между икономиката и другите сфери на обществото - управление, политика, публична администрация, образование, култура, сигурност, комуникации, екология, правна система, граждански и неформални организации и движения.

Комплексната интердисциплинарна подготовка в специалност „Социология” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация: в социалната и икономическата сфера, в бизнеса и публичната администрация като социолози или икономисти; експерти в министерства, ведомства и други институции на централната и местна власт; в корпорации, търговски дружества, фондации и международни организации; в агенции за емпирични изследвания – социологически, социални, маркетингови, връзки с обществеността, рекламни; специалисти в Агенцията по заетостта и бюрата по труда, Агенцията по социално подпомагане и нейните дирекции; анализатори в НОИ, НЗОК и техните поделения; експерти в отдели по човешки ресурси; социални мениджъри в предприятия и фирми; специалисти в осигурителни, застрахователни, културни организации и др.

Форма и продължителност на обучението: редовно, 4 години (осем семестъра).

Форма на прием: единен приемен изпит (ЕПИ).

Форма на завършване: държавен изпит.