Катедра "Икономическа социология"

Обновено: петък, 24 октомври 2014 15:42

Специалност "Икономическа социология и психология"

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

  


Основната цел на обучението в специалност „Икономическа социология и психология“ е да осигури на студентите бакалаври широко профилни теоретични знания и практически умения за изследване на съвременните общества и техните икономически системи; за разбиране и управление на социалните отношения и поведението на икономическите актьори; за регулиране на социално-психическия климат и организационните конфликти; за разработване, реализация и оценяване на социални политики, програми и проекти на национално и европейско равнище; за подготовка и провеждане на емпирични социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.)

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Човешки ресурси; Социална политика; Икономическа култура; Икономическа политика; Икономика на обществения сектор; Индустриални отношения;  Микроикономическа теория; Организационно поведение; Евристични методи; Въведение в иконометрията; Търговско право; Интернет и WEB дизайн; Демография; Фирмена култура и други.

В четвърти курс се изучават:

Първо, общи за специалността задължителни специални учебни дисциплини: Социология на пазара; Социология на конфликтите; Въведение в психологията; Икономическа психология; Методология и организация на емпиричните изследвания; Статистически методи в емпиричните изследвания; Обработка и анализ на данни с SPSS; Качествени методи в емпиричните изследвания.

Второ, избираеми специални дисциплини в два модула:

  • Модул „Икономическа социология” - Класически и модерни социологически теории; Социална стратификация и мобилност; Социология на социалните общности; Социология на икономическия живот; Социология на девиантното поведение и престъпността; Социология на третия сектор.
  • Модул „Икономическа психология” – Социална психология, Организационна психология, Психология на личността; Междугрупови отношения и социално убеждаване; Психология на социалното познание и мислене, Поведенска промяна: оценка и вземане на решение.

В специалност “Икономическа социология и психология” се подготвят висококвалифицирани специалисти с интердисциплинарна икономическа, социологическа и психологическа теоретическа, методологическа и практическа подготовка. Придобитата компетентност дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят добра професионална реализация като: аналитични специалисти в централните и местните органи на държавната власт; изследователи и експерти в научни и научно-приложни организации и агенции за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания; анализатори и експерти в политически партии, синдикални и работодателски съюзи, нестопански организации; медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други конфликти; анализатори в печатни и електронни медии; експерти при реализацията на социални програми и проекти; специалисти в бюра по труда, служби за социално подпомагане, социално-осигурителни дружества и др.