Катедра "Икономическа социология"

Обновено: сряда, 19 юли 2017 11:05

Цели на проекта

Основните цели на изследването са следните:

  • Разработване на комплексна аналитична рамка и методология за изследване на явлението „завърнали се мигранти“, базирани върху достиженията на модерната социологическа и икономическа мисъл, с фокус върху българската специфика на проблема.
  • Изследване влиянието на завърналите, завръщащите се и циркулярните мигранти върху локалните общности, професионалните и бизнес мрежи и националната икономика.
  • Анализ на мотивациите за завръщане, процесите на реинтеграция на завърналите се мигранти в България, проблемите при включването им  в икономическия и социалния живот на страната.
  • Стратификационен анализ и очертаване на профила и статуса на завърналите, завръщащите се и циркулярните мигранти в България.

Връзка между цели, подходи и методи на изследването

Цели на проекта

Подходи и методи и за постигане на целите

Разработване на комплексна аналитична рамка и изследователска методология за  явлението „завърнали се мигранти“ базирана върху достиженията на модерната социологическа и икономическа мисъл, с фокус върху българската специфика на проблема.

Хипотетично-индуктивен метод.

Организационно-типологичен анализ.

Сравнителен анализ.

Експертни оценки.

Кабинетно изследване.

 

 

Изследване влиянието на завърналите, завръщащите се и циркулярните мигранти върху локалните общности, професионалните и бизнес мрежи и националната икономика.

 

Количествени емпирични социологически изследвания:

  • · Национално представително изследване (18+). Обем на извадката: 1000 респондента.
  • · Анкети сред пътуващи на специфични транспортни локации – летища и автогари в София и областни градове.

 

Анализ на мотивациите за завръщане, процесите на реинтеграция на завърналите се мигранти в България, проблемите при включването им  в икономическия и социалния живот на страната.

 

Качествени емпирични социологически изследвания:

  • 100 дълбочинни интервюта в София и областни градове.
  • Фокус група с експерти-изследователи на миграциите.

Контент анализ.

Биографичен метод.

Стратификационен анализ и очертаване на профила и статуса на завърналите, завръщащите се и циркулярните мигранти в България.

Кабинетно изследване на вторична информация

Стратификационен анализ

Мрежови анализ.