Катедра "Икономическа социология"

Професор д.с.н. Михаил Мирчев беше избран за председател на Българската Социологическа Асоциация

събота, 16 март 2013 14:04

На ХІІІ конгрес на Българска социологическа асоциация номинира и избра за Председател на БСА (2012-2015) нашият колега професор Михаил Мирчев.

ЧЕСТИТО И УСПЕХ!

Коментар на събитието от самия професор Мирчев в блога му:

http://blogs.unwe.bg/mihailmirchev/2012/11/12/%D0%B1%D1%81%D0%B0/


 
 МИХАИЛ СТОЯНОВ МИРЧЕВ

 
Рождена дата: 24 Октомври 1954, София
Образование: 1979 - висше образование, сп. "философия, социология",
СУ "Св. Климент Охридски"
Научни степени и звания: 1986 - д-р по философия-социология, ВАК

1989 - ст.н.с. II ст. по социология, ВАК

1998 - доцент по социология в БСУ, 
2005 – в УНСС

2009 - д.с.н. доктор на социологическите науки, ВАК

2010 – професор по социология, ВАК 

Ползвани езици: английски, италиански, руски
Професионален опит:
2010-досега Професор по социология в УНСС (Университет за национално и световно стопанство), катедра “Икономическа социология”
2012-2015 Председател на Българска Социологическа Асоциация
2009-2012 Член на УС на БСА (Българска социологическа асоциация)
2006-2009 Член на Научна комисия по обществени науки, ВАК към МС
2005-2010 Доцент по Социология в УНСС (Университет за национално и световно стопанство), катедра "Икономическа социология"
2000-2002 Завеждащ катедра "Социални дейности" в БСУ
1998-2005                 Доцент по Социология в БСУ (Бургаски Свободен Университет),
катедра "Социални дейности"
1997-1999 Член на УС на БСА (Българска социологическа асоциация)
1993-досега Научен ръководител на АССА-М (Агенция за социални проучвания и анализи)
1990-1992 Директор на НИИМ (Национален институт за изследвания за младежта)
1986-1990 Научен секретар на НИИМ
1979-1992 Социолог-изследовател в НИИМ


Management Committee Member в COST:
2009-2013 ISCH Action IS0806 
The True European Voter: A Strategy For Analysing the Prospects of European Electoral Democracy That Includes the West, the South and the East of the Continent.
2010-2014 ISCH Action IS0906 
Transforming Audiences, Transforming Societies.


 Local Expert в национални проекти по Phare Program: 

 2004                            Интегрирана информационна система в социалния сектор -                                      услуги в сферата на труда и социалната политика.
                                     Към МТСП, обхващаща осем централни държавни институции - МТСП,                                      НЕА, НОИ, АСП, АИТ, ДАЗД, ГРАО, НСИ. 

 1996-1998                   Репродуктивно поведение, сексуална култура и подготовка,                                      семейно планиране, употреба на контрацептиви.
                                     Доклад на АССА-М от емпирично социологическо изследване по                                      проекта (българска и английска версия).


 Основна изследователска ориентация:

 • социална стратификация и мобилност, икономически активно и неактивно население;

 • теория на дейността, социална активност и иновации;

 • възпроизводство на населението, социология и демография на семейството, социализация на младежта и децата;

 • теоретични изследвания по социално управление, политически и властови структури, политически маркетинг, публична комуникация и обществено мнение;

 • емпирични изследвания на жизнения стандарт, икономическата активност, покупателна способност, икономически мотиви за емиграция, източници на доходи и форми на спестявания;

 • емпирични изследвания на политическите институции и начини на функционирането им, формиране и реализация на лидерските групи;

 • изследвания на общественото мнение по актуални събития, ценностни ориентации в масовото съзнание, граждански нагласи и политически избор;

 • емпирични изследвания на децата и младежта, на семейството и брака, междупоколенчески взаимоотношения; репродуктивно поведение и нагласи; сексуална култура и поведение;

 • eлекторални изследвания и прогнози, мониторинг на формиране и изява на политическа ориентация и за избор при гласуване; провеждане на изборни кампании;

 • методика и мониторинг на нагласи и оценки, мотиви за участие и форми на активност на пълнолетното население в сферата на финанси, банки, застраховане, приватизация; икономическа и бизнес активност, семеен бизнес; динамика на материален стандарт и качеството на живота;

 • маркетингови изследвания и анализи в пазара на недвижимо имущество; безалкохолни напитки и сокове, и бира; електронни медии и преса; банкови и застрахователни услуги, хотелиерски услуги и туризъм;

 • консултиране на фирми за организационно оптимизиране, изграждане на екипи, подбор на кадри, развитие на човешките ресурси, търговски маркетинг и мониторинг на развитие.


 Членство в професионални организации:
 
     Член на Българската Социологическа Асоциация

     Член на Международната Социологическа Асоциация

     Член на Съюза на Българските Журналисти

Галерия снимки от Професор д.с.н. Михаил Мирчев беше избран за председател на Българската Социолог ...