Катедра "Икономическа социология"

Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012)

четвъртък, 29 ноември 2012 15:41

Научната конференция на тема: „Обществената трансформация в България, Европа и Света”се проведе в УНСС на 16-17 ноември 2012 г. Конференцията беше посветена на годишнини от началото на преподаване на учебна дисциплина „Социология” в УНСС и създаване на катедра „Икономическа социология” в УНСС. 

О Т Ч Е Т

за изпълнение

на Договор за университетска научна проява:

организация и провеждане на университетска научна проява

№ НИД НП – 14/2012 г.


Срок на изпълнение на проекта: 31 март 2013
Ръководител на проекта: 
Проф. д.с.н. Михаил МирчевСЪДЪРЖАНИЕ

1.Членове на проекта
2.„Обществената трансформация в България, Европа и Света”: актуалност на научната конференция
3.Организационна форма на научната проява
4.Планирани цели и постигнати резултати
5.Предстоящо: рецензиран сборник
6.Финансиране
7.Благодарности
8.Приложения
Приложение 1: Приветствия и поздравителни адреси
Приветствие от името на Ректорски съвет и Ректор на УНСС
Приветствие от името на БАН и Научен секретар на БАН
Приветствие от името на Съюз на учените в България
Приветствие от ръководителя на катедра
„Икономическа социология”, УНСС
Приложение 2: Организационен съвет
Приложение 3: Регистрирани участници
Приложение 4: Работни програми
„Обществена трансформация в България, Европа и Света”

„Глобализацията тук и там”

Приложение 5: Печатни и презентационни материали
Приложение 6: Отличени студентски разработки


1.Членове на проекта
Научната конференция „Обществената трансформация в България, Европа и Света” е проект на преподаватели от катедра „Икономическа социоло-гия” при УНСС. Организационният съвет както и Административно-техническия състав са предложени и одобрени от Катедрения съвет от 01.03.2012. (Виж При-ложение № 2).


1.1. Организационен съвет на конференцията

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев – ръководител на проекта
Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска
Доц. д-р Андрей Бунджулов
Гл. ас. д-р Донка Никова
Тодорка Кинева, докторант

1.2. Администрация и технически състав


Мариета Христова, докторант
Габриела Йорданова, докторант
Велина Балканска, докторант
Деница Кръстева, магистър
Пламен Мичев, ІV курс, социология
Динко Динев, ІV курс, социология
Атанас Велков, ІІ курс, икономика


1.3. Организационен комитет на съпътстваща студентска конфе-ренция

Хасан Бербер, ІV курс, социология
Елина Викторова, ІІ курс, социология
Йоанна Танушина, ІІ курс, икономика с чуждоезиково обучение


„Обществената трансформацияв България, Европа и Света”: актуалност на научната конференция


Идеята да организираме и проведем научната конференция „Обществената трансформация в България, Европа и Света” възникна далеч не случайно. Темата е безспорно актуална. Освен това тя ясно съответства на професионалното направление „Социология, антропология и науки за културата” на Катедрата. То се развива в УНСС съгласно амбицията на университета убедително да заеме лидерско място в България не само в областта на стопанските и управленските науки. Така ние защитаваме над 50-годишна традиция в обучението на специалисти и научните изследвания в областта на социологията и икономическата социология в УНСС. Продължаваме делото на изтъкнати учени наши колеги като акад. Жак Натан, проф. д-р Кирил Григоров, проф. д-р Живко Ошавков, проф. д-р Ташо Пачев, проф. д.с.н. Стоян Михайлов и др.

Темата „Обществената трансформация в България, Европа и Света” избрахме в контекста на актуалните днес, модерни тенденции в развитието на мисълта в социологията и икономиката, политологията и обществените науки като цяло. Живеем в динамична ера, в превратна епоха. Ключовата дума в нейното осмисляне е трансформации.

От методологична гледна точка, трансформациите днес обясняват всички обществени и икономически, политически и културни, цивилизационни проблеми, катаклизми и въпросителни, които стават все повече и все по-дълбоки. В съвременната епоха трансформациите тръгват от икономиката, но няма как да не минат през политиката, да стигнат до ежедневието и бита на хората, до техните културни ориентации и ценности, способност за идентичност и гражданска активност. Убедени сме, че това бе точната тема, синтезирано отразяваща както динамиката на времето и сложността на обществените процеси, така и съответното им научно интердисциплинарно осмисляне – на теоретично и методологическо, на методическо и инструментално ниво, в обхвата на съвре-менните емпирични изследвания.
Географски разпростряхме тематиката далеч извън пределите на Бъл-гария.

Поканихме колегите си да предложат идеи, тези, изследователски резултати по трансформацията, разглеждана в пределите на Европа и дори на Света като единно пространство. Ясно е, че ние, българите, се вълнуваме от развитието на обществените процеси в България. Но европейските и световни реалности резултират при нас. В този ред триединството България, Европа, Света е задължително. Интересът на общността към конференцията показа адекватността на тематичното решение.


„Обществената трансформация в България, Европа и Света” е национална научна конференция. Проведе се на 16-17 ноември 2012 г. в модерните конферентни зали на УНСС.


Първоначалната идея бе конференцията да се организира в четири тематични сесии. В три от тях да бъдат представени научни изследвания и доклади на утвърдени учени и млади колеги по съответните тематични поднаправления: социологически и икономически; политологически и властови; исторически и цивилизационни трансформации и тяхното научно концептуализиране, изследване и прогнозиране. Четвъртата да представи работата на студенти – бакалаври, магистри, докторанти по същата проблематика.
В хода на организацията на научния форум, въз основа на неочаквано големия брой заявления за участие и интереса на колегите към конференцията, трансформирахме проекта си.

Вместо три планирани бяха проведени шест работни сесии с утвърдени учени и млади колеги. Проведохме по две сесии паралелно (виж Приложениие 4).

Оформиха се два паралелни потока:
(1) Трансформации на пазара, труда и капитала → Модели на поведение и изследователски методи → Социална динамика, възпроизводство и миграция на населението;
(2) Критика на обществено-политическите модели → Трансформация на общественото управление → Трансформация на социалните структури.
Обединяващата теоретико-методологическа рамка и за двата паралелни потока бе очертана в началото на форума чрез Пленарна сесия под надслов: „Трансформации на парадигмите пред предизвикателствата на Глобализацията и Алтерглобализацията”.

Общият брой представени доклади в конференцията – в Пленарна сесия и шестте паралелни сесии е 35. От тях 22-ма докладчици са утвърдени учени (хабилитирани: професори, доценти) и 13 млади учени (6 нехабилитирани и 7 докторанти).


Поради големия заявен интерес за участие от страна на студентите (бакалаври, магистри и докторанти), предвидената четвърта студентска сесия се трансформира в съпътстваща студентска конференция. В организирането й се включи екип студенти от катедрите „Икономическа социология” и „Икономикс”.
Съпътстващата студентска конференция бе под надслов „Глобализацията тук и там”.

Проведе се в четири сесии, в два паралелни тематични потока:

(1) Глобализацията сама за себе си Глобализацията и хората;

(2) Глобализацията и обществата Глобализацията в България.


Бяха представени общо 27 доклада. Седем от тях са колективни, а останалите индивидуални. В конференцията взеха участие 1 гимназист, 30 бакалаври, 7 магистри, 3 докторанти.
И голямата, условно казано, конференция „Трансформациите в България, Европа и Света” и малката, студентската, „Глобализацията тук и там” включваха наред с научната и социална програма.

„Трансформациите в България, Европа и Света” посрещна участниците си на официален коктейл на 16 ноември 2012. Мероприятието даде простор и уютна среда за неформални обсъждания върху поставените в залата проблеми, провокира нови колегиални контакти и утвърждаване на вече съществуващи академични между катедрени, между факултетни и между университетски връзки и контакти. Основна цел на организаторите бе активизиране на научната ни общност, връщане към култура на колегиално общуване, взаимна симпатия между поколенията в науката.

„Глобализацията тук и там” завърши с тържествена сесия, наречена „Червената ябълка на АФОН”, на която присъстваха редом с участниците и гостите, и студенти, участвали в предишни студентски форуми, организирани от Академичен форум за обществена наука, Клуб на социолога в УНСС, Движение „Промяна за студентите”.
„Червената ябълка на АФОН” провокира участниците и гости на студентския форум със съчетаване между наука и изкуство, между рационално осмисляне и емоционално преживяване. Представени бяха дипломен документален студентски филм „След края на света” (Веселина Фотева, 2012) и театрален авторски, студентски моноспектакъл „Червената ябълка” (Яница Маринова, 2012).

Връчени бяха награди в следните пет категории: (виж Приложение 6)
•  Академично представяне
• Академична подготовка
• Академичен екип
• Академична провокация
• Академичен дебют

Целият текст на отчета можете да намерите в приложения файл : ОТЧЕТ Конференция_ 16-17.XI.2012_final

 

Прикачени файлове:

octet/stream Programa_16-17.11.2012_fin.pdf - 376 KB

application/pdf ОТЧЕТ Конференция_ 16-17.XI.2012_final.pdf - 358 KB

Галерия снимки от Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформаци ...