Катедра "Икономическа социология"

Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедрата

понеделник, 20 март 2017 13:01

Александър  Панайотов е новият доктор по социология, защитил успешно дисертация на 15 март 2013 г., 1 г. и 3 месеца преди  изтичане срока на докторантурата

На 15 март 2016 г. научно жури в състав: доц. д-р Андрей Нончев (председател), доц. д-р Мария Стоянова, доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Анна Мантарова, доц. д-р Здравка Тонева присъди образователната и научна степен "доктор" на Александър Димитров Панайотов. Темата на дисертационния труд е "Политика за ограничаване на наркоманиите в България: ефективност на управлението в условията на новите информационни и комуникационни технологии" с научен ръководител: доц. д-р Мария Георгиева Стоянова.

Кратка  визитка:

Докторантът Александър Панайотов е възпитаник на  катедра „Икономическа социология” при Общоикономическия факултет на УНСС. През периода 1999-2003 г. се обучава в ОКС „бакалавър” по специалност икономика, със специализация „Икономическа социология“. През 2004-2005 г. се дипломира в магистърска програма по Икономическа социология, като магистър по икономика. Продължава обучението си в ОНС „доктор” по докторска програма към катедра „Икономическа социология“, по научна специалност „Социология“. Зачислен е в задочна докторантура със Заповед на Зам.-ректора по НИД на УНСС №1038/23.04.2014-23.04.2018 г. – със срок от 4 години.

Постига отличен успех по време на обучението си в ОНС „доктор”. Важно е да се отбележи също, че той се дипломира с отличен успех и в бакалавърската и в магистърската ОКС. По време на докторантурата работи изключително дисциплинирано, целенасочено и творчески плодотворно. В резултат на това, с решение от  24.01.2017 г. Факултетният съвет на Общоикономическия факултет при УНСС го отчисли с право на защита 1 година и 3 месеца преди изтичането на срока на докторантурата (24.04.2018 г.)."

От 2005 до сега Александър Панайотов работи като старши експерт в Националния фокусен център за наркотици и наркомании към Националния център за наркомании. Координатор е на индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“, където извършва методическо ръководство и участва в провеждане на различни проучвания, свързани с наркотиците и наркоманиите в България.

soc_bab17_IMG_20170314_152028.jpg

доц. Мария Стоянова и доктор Александър Панайотов

Доц. М.Стоянова сподели: "Като научен ръководител, оценявам неговото обучение и краен продукт – дисертационния труд като успешни. Александър Панайотов разработи дисертация с иновативен характер, с авторски модел за оценка на политика за ограничаване на наркоманиите в България, извърши апробация на модела, анализира резултатите, направи препоръки и даде възможни решения за осъществяването на оценка на достъпа до лечение и психосоциална рехабилитация на лица, употребяващи наркотици и пр. Пожелавам му успешна кариера като социолог-изследовател и анализатор".

soc_bab17_IMG_2911.JPG

доктор Александър Панайотов, доц. Мария Стоянова и доц. Андрей Нончев

soc_bab17_IMG_2909.JPG

доц. Здравка Тонева и доц. Саша Тодорова, рецензенти.

Галерия снимки от  Александър  Панайотов е новият  доктор по социология на катедрата ...