Катедра "Икономическа социология"

Международна конференция "Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят"

вторник, 05 юли 2016 12:13 /
Начало:
четвъртък, 29 септември 2016 10:00
Край:
Място:
Университетски център на ЮЗУ “Бачиново“ в Благоевград
Подробности:

      

Покана за участие в международна конференция

 

Колеги,

            Имаме удоволствието да Ви информираме, че катедра Социология към Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград организира международна конференция на тема:

"Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят"

 Конференцията ще се проведе на 29 и 30 септември, 2016 г. в Университетски център „Бачиново“на ЮЗУ „Н.Рилски“, Благоевград.

 Предлаганите тематични акценти на конференцията, без да са ограничение за други, включват:

  • Нови социо-културни модели и практики, формирани от дигиталните технологии;
  • Дигиталните технологии и създаването на нови социални неравенства;
  • Новите комуникационни технологии и гражданското общество;
  • Медийно образование и медийна грамотност за пълноценно участие в съвременните глобализационни процеси;
  •  Ролята на дигиталните технологии за създаване на нови разделения – икономически, образователни, религиозни, етнически, възрастови, полови.

 

Потенциални участници:

- Изследователи от университети и научни организации;

- Докторанти и магистри;

- Заинтересовани лица от публични структури и властови институции с отношение към проблематиката на конференцията.

 

Изисквания за участие в конференцията:

Необходимо е изпращане на резюме на български и английски език с максимум 250 думи. Резюмето трябва включва обосновка на темата, използвана изследователска методика, основни констатации и 3-4 ключови думи. Заглавието на доклада, името на автора/авторите и тяхната принадлежност към институция, също трябва бъдат посочени.

Получените резюмета ще бъдат рецензирани от членовете на Научния комитет.

Резюметата изпращайте на електронните адреси на: гл.ас. д-р Марио Маринов (mario_marinov@swu.bg) и на ас. Диляна Керанова (dkeranova@swu.bg)

 

Докладите на участниците ще бъдат реферирани и публикувани на хартиен носител в издание на университетско издателство „Н.Рилски“, както и в няколко броя на е-списание „Проблеми на постмодерността“.

Най-добрите 3 доклада ще бъдат наградени със специални сертификати.

 

Регистрация

Такси за участие:

- 15 € - стандартна такса

- 10 € - такса за магистри и докторанти (при сертифициране)

 

Регистрационната такса включва:

Пакет от документи за конференцията;

Сертификат за участие в международна конференция;

Вечеря и кафе паузи по време на конференцията;

Достъп до компютри и Wi-fi;

Достъп до участие във всички научни сесии.

 

Kлючови дати:

25 април: краен срок за изпращане на резюмета.

30 април: краен срок за приемане или отхвърляне на резюмета.

1 май – 30 юни: срок за ранна регистрация и плащане на такса за участие на стандартната цена от 15€.

1 юли - 10 септември: втори регистрационен период с такса за участие от 20 €, респективно 15 € -за докторанти и магистри.

след 10 септември и по време на конференцията таксата става съответно 25€ и 20€.

15 - 20 септември: изпращане на финалната програма на конференцията

Настаняването на участниците в международната конференция е организирано в хотела на Университетски център“ Бачиново“ в Благоевград, където ще е основното място за провеждането й ( http://bazabachinovo.swu.bg/en/index.html)

Международен научен комитет:

доц. дсн Добринка Пейчева - Югозападен университет „Н Рилски“, България                                проф. дсн Валентина Миленкова - Югозападен университет „Н Рилски“, България     доц. д-р Георги Апостолов - Югозападен университет „Н Рилски“, България                      доц.д-р Борис Манов, Югозападен университет „Н Рилски“,                                                 доц. д-р Taня Шопова, Югозападен университет „Н Рилски“, България                                           проф. дсн Ана Мантарова-Институт за изследване на обществата и знанието, България               доц. д-р Андрей Нончев - Университет за национално и световно стопанство, България                   проф. д-р Лилия Райчева – Софийски университет „Кл. Охридски“, България                   проф. дсн Руси Маринов – Нов Български университет, България

Prof. Divina MEIGS - Sorbonne Nouvelle University’; Chaire UNESCO « savoir devenir dans le développement numérique durable, Paris, France                                                                             Prof. Hillel NOSSEK , Kinneret College, Israel                                                                                   Prof. Maria RITKO - University Maria Sklodowska-Cure , Lublin, Poland                        Prof. Valentina MARINESKU- Bucharest University, Bucharest, Romania                                 Prof. Mohamed ALLALI - High Institute for Information and Communication, Rabat, Morocco

Организационен комитет:

доц. дсн Добринка Пейчева peichevad@swu.bg                                                                       проф. дсн Валентина Миленкова vmilenkova@swu.bg                                                        гл.ас. д-р Вера Велева-veleva_v@swu.bg                                                                            гл.ас. д-р Марио Маринов mario_marinov@swu.bg;                                                      гл.ас. д-р Петрана Стойкова petrana_stoikova@swu.bg                                                            гл.ас. д-р Ангел Цветков angeltsvetkov@swu.bg                                                                        ас. Диляна Керанова dkeranova@swu.bg