Катедра "Икономическа социология"

Мартенски катедрен съвет

вторник, 17 февруари 2015 14:56 /
Начало:
сряда, 18 март 2015 10:00
Край:
Място:
Подробности:

ТЕМАТИЧНИ ФОКУСИ

  1. Обсъждане и приемане на актуализирани учебни програми, включени в учебните планове на специалностите „Социология“ и „Икономическа социология“
  2. Обсъждане приемане на план за действие и стартиране на информационна и комуникационна кампания на катедрата във връзка с приема на бакалаври и магистри
  3. Обсъждане присъствието на катедра „Икономическа социология” в интернет пространството (сайт на катедрата, английска версия на сайта, актуализиране и поддържане фейсбук страница, индивидуални блогове на преподавателите, рубрика „Working papers” и др.)
  4. Обсъждане на документи за учредяване на алумни организация на студенти, завършили специалностите „Социология”,  „Икономическа социология” и „Икономическа социология и психология“
  5. Обсъждане и приемане на план-график за стажове/практики на студентите.