Катедра "Икономическа социология"

Национална конференция на тема: ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО: в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА

четвъртък, 16 октомври 2014 12:23 /
Начало:
четвъртък, 27 ноември 2014
Край:
петък, 28 ноември 2014
Място:
УНСС
Подробности:

Университет за национално и световно стопанство

Катедри „Политология” и „Икономическа социология” при УНСС


Ви канят на национална конференция на тема: 
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ на ПОЛИТИЧЕСКОТО 
и ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО: 
в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА и СВЕТА 
Между умереното и радикалното в политиката. 
Между полюсите на мултикултурализма и национализма


27-28 Ноември 2014, четвъртък и петък


УНСС, София


Целта, идеята


Конференцията е посветена на 25-годишнината от началото на Прехода в Бълга-
рия (1989-2014). Преходът, чрез който, бе осъществена цялостна трансформация на общес-
твото в България. Както в неговата икономическа база и фундаментални обществени отно-
шения, така и в неговата ценностна и морална надстройка, законова и институционална
уредба, естетически и културни доминанти. И разбира се, в партийната и политическата
структура, в идеологическата доминанта и светогледните представи. 
Преходът завърши. Кризите продължават.


Изправени сме – и като граждани, и като учени, и като нации, и като държави с добро
бъдеще – пред все по-съдбоносно звучащи въпроси: 

 Накъде ще продължи или завие ЕВРОПА и Европейският съюз? Европейският
съюз ще оцелее ли и в какъв конкретен икономически и политически модус? 

 Ще бъде ли овладяна гражданската ВОЙНА в съседна Украйна или се изправя-
ме пред Трета Световна война?


 ЕДНОполюсният свят ще отстъпи ли място на МНОГОполюсно геополити-
ческо, и геоикономическо, и геокултурно структуриране?


 Алтернативните полюси дали ще имат РЕГИОНално позициониране – напр. 
Русия и Евразия, или Китай и Далечен Изток, или Бразилия и Южна Америка – 
или ще имат световна МРЕЖова структура и координация? 


 България как търси и намира своето ИЗГОДНО място и перспективна РО-
ЛЯ във вихъра на тази Балканска, Европейска и Световна турболенция? 


 България как излиза от КРИТИЧните избори през 2014 год. – европейски от 25 
Май и национални перламентарни от 5 Октомври? Избори, които притисна-
ха умереното и дадоха сила на крайно дясното и алтернативното ляво, кои-
то отвориха вратата отново към националното и протекционистичното. 


 Българските университети и интелигенция, гражданските организации и Тинк-
Танк-ове как УЧАСТват във все по-горещия идеен, ценностен и полити-
чески сблъсък между Глобализация, Анти-Глобализация и Алтер-
Глобализация? 


 Българската НАЦИЯ и националната ни държава как ще се справят и само-
запазят пред вълната на ислямски фундаментализъм, джихадистки амби-
ции, в условията на новия „сблъсък между цивилизациите”? 


 Ние, българските хуманитарни учени и обществени изследователи, имаме ли
гражданска СМЕЛост да слизаме до корена на проблемите, да се качваме до
ясни и перспективни проекти, да алармираме навреме и да предлагаме изп-
реварващо практически решения?


 В тези условия на обществена бъркотия и подлудяла политика нашите науки
имат ли КАПАЦитет да ориентират вярно и перспективно практиците? 
Става дума за капацитета на социологията и политологията, психология-
та и социалната психология, правото и управленските науки, науката за
публичната комуникация, и други обществени науки.


2014 г. бе и е година на така нар. „Critical Elections” – в европейски, а също и в нацио-
нален мащаб. Започна реално преструктуриране на партийното и идеологическото
пространство. В новия Европейския парламент '2014-2019 има големи групи в крайно дяс-
ното и в по-радикалното ляво. Умерените партии се свиват и дестабилизират. Радикалните
формации се разрастват, излизат на сцената като главни актьори, променят политическото
говорене, искат политика с нови ценности, зад ъгъла изскача забравеното класово мислене. 
Нашата конференция се провежда непосредствено след и на фона на драматични из-
бори – в България, референдума в Шотландия, огромни демонстрации за отделяне на Ката-
луния в Испания, горещи социални протести във все повече страни, принципно разделение
срещу и във подкрепа на Путин и Русия по повод на събитията в Украйна и санкциите, бе-
жанската вълна от Сирия и от Украйна, агресията на ИДИЛ в Ирак. 
Като учени и изследователи сме в лабораторията на значими политически транс-
формации. От нас се очаква да ги анализираме достоверно, да ги анализираме многомер-
но, да правим точни прогнози, да подпомагаме активните граждани и овластените политици
да се ориентират навреме и вярно.


Ето, това е целта и идеята на конференцията, в тази посока е усилието на организато-
рите и колеги от двете катедри. 
2Уважаеми колеги, 
на конференцията са добре дошли всички заинтересовани изявени учени, преподава-
тели, изследователи, както и млади колеги (докторанти, магистри, бакалаври, изявени уче-
ници) от обществените науки. 
Очакваме колеги не само от полетата на политологията и социологията, но и филосо-
фи, юристи и управленци, социални психолози и специалисти в публичните комуникации. 
Очакваме и колеги от „практиката”: журналисти и медийни специалисти, политици и изборни
експерти, юристи и ръководители в институции. 
Целта е не само да имаме възможност за представяне на академични доклади, пре-
зентации, изследвания и творчески постижения, но и да се осъществи ползотворен обмен на
идеи в изучаването и интерпретирането на процеса на преструктуриране на идеологическо-
то и политическото пространство, да съединим теорията с практиката, изследванията с
практичните анализи и прогнози.


Основни сесии и дискусии


Предвижда се конференцията да бъде разделена на 3 сесии, плюс една пленарна, 
плюс 1 студентска. 
Очакваме във всяка сесия да бъдат представени по няколко основни доклада-
презентации, както и научни съобщения. 
Разчитаме на активност, така че да се получи оживена колегиална дискусия между
участниците и гостите на сесиите по тематиката и проблематиката на конференцията. 
Място и дата на провеждане
Конференцията ще се проведе на 27 и 28 Ноември 2014, четвъртък и петък, в УНСС, в
Голяма конферентна зала. 
Участници
• утвърдени преподаватели, учени и изследователи, ангажирани с различни аспекти
на темата, както от УНСС, така и от други университети и изследователски институ-
ти; 
• млади учени и изследователи, изследващи проблематиката на форума в перспек-
тивите на обществената наука; 
• аналитици и експерти от български държавни и обществени институции и гражданс-
ки организации; 
• представители на политиката, управлението и неправителствения сектор; 
• журналисти, медийни специалисти, представители на „Четвъртата власт”. 
3Кандидатстване
Моля, попълнете заявка за участие. Изпратете я с писмо на адрес: София, 1172, 
пощ. кутия №19. Или с имейл на адрес: mihailmirchev@yahoo.com, mihail.mirchev@unwe.bg. 
Намерете заявката за участие на адрес: www.academic-forum.eu 
Разпространение
Предвиждаме до Март 2015 г. да бъде издаден рецензиран сборник със статии и
студии въз основа на изнесени доклади пред този научен форум. 
Всеки от участниците трябва да представи за печат своята статия или студия не по-
късно от 20 декември 2014. Онези, които закъснеят, рискуват да не бъдат включени в сбор-
ника.


Краен срок за кандидатстване
Моля, изпратете Вашите заявки за участие не по-късно от 4 ноември 2014. 
Надяваме се да спазите срока на организаторите.


Потвърждаване на поканата
До 14 ноември 2014 ще обявим програмата, докладчиците и участниците в събитието. 
Всички останали са добре дошли в дискусиите и колегиалното общуване.


Одобрените, за участие в конференцията, кандидати заплащат такса участие в след-
ния размер: 
• Утвърдени учени – 40 лв. 
• Млади учени – 30 лв. 
• Студенти – 20 лв. 
• Бизнес, политика, НПО – 40 лв.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
предварително благодарим на всички отзовали се. 
Нашата задача е да създадем най-благоприятна за вас организационна и колегиална
среда – за да изявите идеите си, за да покажете резултатите от сериозната си работа, за да
намерите съмишленици и съекипници в научните си начинания. 
Надяваме се, че ще се възползвате от тези възможности. 
4Организационен съвет
Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, катедра „Политология” 
Доц. д-р Елена Симеонова, катедра „Политология” 
Гл. ас. д-р Катя Михайлова, катедра „Икономическа социология” 
Ас. д-р Тодорка Кинева, катедра „Икономическа социология” 
Докторант Таньо Василев, катедра „Политология” 
Контакти
02 / 443 55 54; 0888 123 667 
e-mail: mihailmirchev@yahoo.com
mihail.mirchev@unwe.bg
Адрес: София, ул. „8-ми декември”, УНСС
Катедра „Политология”, кабинети 1011 и 2107 
www.academic-forum.eu / www.assa-m.com