Катедра "Икономическа социология"

Октомврийски катедрен съвет

петък, 19 септември 2014 12:51 /
Начало:
сряда, 15 октомври 2014 14:00
Край:
Място:
Зала Факултетна 2028A
Подробности:

  1. Обсъждане на промяна на тема дисертационен труд на докторант Велина Балканска.  
  2.   Обсъждане и приемане на програма за дейността на катедрата през уч.2014-2014 г.     
  •   Издаване на самостоятелен том в Научни трудове на УНСС - факултетен или катедрен ?
  •  Обсъждане на програма за честването на юбилея на катедра Икономическа социология през 2015 г.
3. Обсъждане и приемане на план за дейността на Лабораторията за социологически изследвания през уч.2014-2015.
4. Обсъждане и приемане на самооценки за качеството на обучението
5. Докторантски въпроси.
6. Разни