Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия

петък, 10 април 2020 15:13 /
Начало:
четвъртък, 09 юли 2020 10:00
Край:
Място:
MS Teams
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (първа и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа. Защитата на дипломните работи ще бъде онлайн - в MS Teams. Студентите ще получат покана за присъединяване към създаденото събитие в Teams.

Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се изпраща от научния ръководител на дипломанта на адрес sociology@unwe.bg в срок до 11.06.2020 (за явяване на защита на 09.07.2020).

Дипломната работа и декларацията за авторство се изпраща от дипломанта на адрес sociology@unwe.bg не по-късно от 2 седмици преди 09.07.2020 (до 25.06.2020).

Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 03.07.2020.

                                                                                                                                               От ръководството