Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит и защита на дипломни работи

сряда, 11 април 2018 9:42 /
Начало:
четвъртък, 12 юли 2018 10:00
Край:
Място:
зали 4052, 4053 и 4055
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (ПЪРВА И ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ) НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология и психология” и “Социология” ще се проведе на 12.07.2018 г. /четвъртък/ от:

10.00 часа за ОКС - бакалавър - зали 4052 и 4053

10.00 часа  за ОКС - магистър - зала 4055


Важно!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 06.07.2018 г.

        

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.

Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата обявена за държавен изпит.