Катедра "Икономическа социология"

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ - ТРЕТА СЕСИЯ

понеделник, 19 декември 2016 12:42 /
Начало:
четвъртък, 02 март 2017
Край:
Място:
Подробности:

ЗА СПЕЦИАЛ НОСТИТЕ "СОЦИОЛОГИЯ" И "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ"

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.

 Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди дата на защитата.