Катедра "Икономическа социология"

ОНС ДОКТОР
Обновено: вторник, 13 ноември 2018 5:29

ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове

Университет за национално и световно стопанство

Катедра „Икономическа социология”

University of National and World Economy

Department Economic Sociology

 

 

 

ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ

за техническо оформление

на дисертационни трудове

към катедра „Икономическа социология”

 

 

 

 

 

Примерните указания за техническо оформление на дисертационните трудове към катедра „Икономическа социология” са разработени в резултат на проведена дискусия в рамките на Докторантски семинар на Лабораторията за социологически изследвания към катедра „Икономическа социология”, проведен на 10 март 2015 г.

Главната цел е да се въведе единен стандарт и стил на отпечатване на разработените в Катедрата дисертационни трудове. Предложените примерни указания са съобразени с „Изисквания към авторите на студии в Научните трудове на УНСС”, както и с добрите практики, възприети от Катедрата.

 

 

 

 

 

Технически изисквания

за оформяне на дисертационен труд

 

 

 

 

Структура и съдържание на дисертационен труд

 

1. Титулна/начална страница на дисертацията

Титулната страница трябва да информира за: името на университета, факултета и катедрата, в която се разработва докторантската теза; три имена на автора; тема на дисертационния труд; име на научния ръководител; месец и година на отпечатване. (виж Образец 1)

 

Университет, факултет, катедра

Три имена на автора – ценрирано, font size 14

Заглавие/тема – font size 18, с главни букви

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

по научна специалност „Социология” – ценрирано, font size 14.

Научен ръководител: звание, степен, три имена – ценрирано, font size 14

Месец и година на отпечатване – най-отдолу на страницата, ценрирано, font size 12

 

2. Съдържание

Изисква се съдържанието да бъде изведено в началото на дисертационния труд. В него се изписват всички обособени части на дисертацията със съответните страници. Препоръчително е да има съдържание и на основните графики, фигури и таблици.

 

3. Използвани съкращения (ако има такива)

Добре е да бъдат представени на отделна страница.

 

4. Глави (раздели, части, параграфи) на дисертационен труд – всяка от тях е препоръчително да започва на нова страница. Добре е всяка глава от дисертацията да завършва с основни изводи, направени от докторанта.

Заглавие на ГЛАВА – ценрирано, font size 16

Заглавие на ЧАСТ от главата – ляво подравнено, font size 14

ПАРАГРАФ – ляво подравнено, font size 12, bold

ПОДзаглавия в параграфа – ляво подравнено, font size 12, italic

 

5. Приложения – напр. данни от изследвания и доказателствен материал, методология и методика на изследване, използван инструментариум и т.н.

 

6. Използвана и цитирана литература – подредена по азбучен ред по фамилията на първия автор; номерирана и подредена както следва: на кирилица, на латиница, закони, нормативни документи и стратегии, интернет източници (с вписана конкретна дата на използването им). Източниците трябва да бъдат вписани съгласно Български държавен стандарт. Да бъде номерирана, font size 11, с ляво подравняване.

Ако се цитира статия в сборник, първо се посочват автора и заглавието на статията, след което съставителите/редакторите на сборника и неговото заглавие. При цитиране на електронни документи се посочва автор (или когато няма посочен автор – институцията/организацията), съкращението (електр. ресурс), дата на последно ползване (посещение на сайта), заглавието и интернет-адреса.

 

Примери:

Вебер, М. 1990. „Понятие за социалното действие. Харизмата”. В: Деянова, Л., Л. Николов (съст.) Социология на личността. Наука и изкуство, София.

Георгиевски, Л. 2002. Речник на предразсъдъците. „Балкани”, София.

Герганов и кол. 1996. Психосемантичен метод за измерване на индивидуалистични и колективистични нагласи. Социологически проблеми, Кн. 1: 19-33.

Майлс, М. 2005. Икономическата свобода е лекарство срещу бедността. В-к Капитал”, 19-25 февруари, бр. 7, стр. 6.

Ковалски, Т. [електр.ресурс] 2005. Достъпност на материалите в библиотеката. 7 март 2009, http://www.bilon.edu.

 

 

 

 

 

Текст на дисертацията

Изисквания към оформлението на текстовете:

Ä  Препоръчваме страниците да бъдат стандартни страници (1 800 знака), т.е на  страница по 30 реда и 60 знака на ред (заедно с интервалите) като за тази цел  предлагаме страниците да се форматират с отстояние 2,5 см. от всички страни.

Ä  Абзацът се форматира без нов ред, отстояние пред параграфа 6 рt, двустранно  уравнен.

Ä  Шрифт на текст – Times New Roman 12.

Ä  Междуредово пространство – Format, Paragraph, Line spacing – 1,5 lines.

Ä  Отстъп на нов ред на абзац – Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1cm

Ä  Страниците да бъдат номерирани.

Ä  Таблици – необходимо е всяка таблица да има съответно заглавие и номерация  (последователна за цялата дисертация) над тях, подравнени вдясно. За предпочитане е тя да се събира на страницата, без да се обръща широката част на листа хоризонтално. Необходимите обяснения се дават под нея, като се означават със съответните символи/знаци.

Ä  Графики, фигури, снимки, илюстрации – да бъдат в добро качество и резолюция, да бъдат интеграни в текста, като имат съответна номерация и наименование – над тях, центрирано.

Ä  Подлиния – големина на номера на бележката – font size 8. Текст на подлиния Times New Roman 11, Single, Hanging 0.5, before 3 pt.

 

 

 

 

Университет за национално и световно стопанство

Общоикономически факултет

Катедра „Икономическа социология”

 

 

Образец 1

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………

/три имена на докторанта/

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

/заглавие на дисертационен труд/

 

 

 

 

 

Дисертационен труд

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”

по научна специалност „социология”

 

 

 

 

Научен ръководител:

............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

София, …… г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

 

 

І. УВОД                                                                                                                                  ... 5

 

 

ПЪРВА глава.  

1.1. Първа част                                                                                                                       ... 10

1.1.1. Първи параграф                                                                                                    ... 10

1.1.2. Втори параграф                                                                                                     ... 35

1.1.3. Трети параграф                                                                                                     ... 45

1.2. Втора част                                                                                                                      ... 51

1.2.1. Първи параграф                                                                                                                  ... 51

.......

 

 

ВТОРА глава

.......

 

 

ТРЕТА глава

.......

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                      ...

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

ИЗПОЛЗВАНА и ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА                                                               ...

 

Фигури, схеми, графики:

ü Фигура 1: с. 23.

ü Фигура 2: с. 37.

ü ...

Прикачени файлове:

application/msword Примерни указания за техническо оформление на дисертационни трудове към катедра Икономическа социология.doc - 357 KB