Катедра "Икономическа социология"

Обновено: четвъртък, 21 септември 2017 15:47

Учебен план Социология "нов"

УЧЕБЕН ПЛАН

COURSE CURRICULUM

 

Специалност:

Degree Programme

3.1.01

СОЦИОЛОГИЯ

SOCIOLOGY

Катедра

Department:

 

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

ECONOMIC SOCIOLOGY

Факултет

Faculty

 

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

FACULTY OF GENERAL ECONOMICS

Професионално направление:

Field of Study

3.1

СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА / Поднаправление „Социология/икономика и общество“

SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY AND HUMANITIES / Subfield „Sociology/Economics and Society

Област на висше образование:

Area of Study

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ

SOCIAL, ECONOMIC SCIENCES AND LAW

Образователно-квалификационна степен:

Educational and Qualification Degree

 

БАКАЛАВЪР

 

BACHELOR

Професионална квалификация:

Professional Qualification

 

БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ

BACHELOR OF SOCIOLOGY

Форма на обучение:

Form of Education

 

РЕДОВНА

FULL TIME

Продължителност на обучението:

Duration of Study

 

4 години (8 семестъра)/ 2790 часа,

4 years (8 semesters)/2790hours

Валиден от: Valid as of

 

 

2017/2018, за випуск 2017/2018

 

 

№ по ред

Код

Учебна дисциплина

Хор.

л.

у.

Извън аудиторна заетост

Кредити

Контрол

 ПЪРВИ КУРС/FIRST YEAR OF STUDIES

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР/FIRST SEMESTER

1

B00000C0101

Микроикономика

Microeconomics

60

60

0

65

5

изпит exam

2

B00000C0102

Философия

Philosophy

60

60

0

65

5

изпит exam

3

B00000C0103

Политология

Political Science

60

60

0

65

5

изпит exam

4

B13101C0104

Въведение в социологията

Introduction to Sociology

60

60

0

65

5

изпит exam

5

B00000C0105

Основи на управлението

Basics of Management

60

60

0

65

5

изпит exam

6

B53502С0106

Академично писане

Academic writing

60

60

0

65

5

тек.оценка Grade based on semester control

7

B00000C0107

Физкултура и спорт

Physical Culture and Sports

30

0

30

0

0

-

 

 

Общо/Total

390

360

30

390

30

 

ПЪРВИ КУРС/FIRST YEAR OF STUDIES

ВТОРИ СЕМЕСТЪР/SECOND SEMESTER

8

B00000C0208

Макроикономика

Macroeconomics

60

60

0

65

5

изпит exam

9

B00000C0209

Основи на правото

Basics of Law

45

45

0

80

5

изпит exam

10

B00000C0210

Информатика

Informatics

60

30

30

65

5

изпит exam

11

B00000C0211

Интелектуална собственост и авторско право

Intellectual Property and Copyright

60

60

0

65

5

изпит exam

12

B13101C0212

Социална психология

Social Psychology

60

60

0

65

5

изпит exam

13

B53502С0213

Медии и политика

Media and Politics

60

60

0

65

5

тек.оценка Grade based on semester control

7

B00000C0207

Физкултура и спорт

Physical Culture and Sports

30

0

30

0

0

тек.оценка Grade based on semester control

 

 

Общо/Total

375

315

60

405

30

 

ВТОРИ КУРС/SECOND YEAR OF STUDIES

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР/THIRD SEMESTER

14

B00000C0314

Статистика

Statistics

60

60

0

65

5

изпит exam

15

B53502C0315

Народопсихология

Ethnopsychology

60

60

0

65

5

изпит exam

16

B13101C0316

Икономическа култура

Economic culture

60

60

0

65

5

изпит exam

17

B53502С0317

Английски език за журналисти и социолози

English for Journalists and Sociologists

60

60

0

65

5

тек.оценка Grade based on semester control

18

B13101О0318

Социология на личността

Sociology of the Person

60

60

0

65

5

изпит exam

18

B13101О0319

Социология на третия сектор

Sociology of Third Sector

60

60

0

65

5

изпит exam

19

B53502О0320

Теория на медиите

Theory of Media

60

60

0

65

5

изпит exam

19

B53502O0321

Медийни технологии

Media Technologies

60

60

0

65

5

изпит exam

20

B00000F0322

Физкултура и спорт

Physical Culture and Sports

30

0

30

0

0

-

 

 

Общо/Total

390

360

30

390

30

 

ВТОРИ КУРС/SECOND YEAR OF STUDIE

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР/FOURTH SEMESTER

21

B13101C0423

История на социологията

History of Sociology

60

60

0

65

5

изпит exam

22

B13101C0424

Икономическа социология

Economic Sociology

60

60

0

60

4

изпит exam

23

B13101C0425

Социална стратификация и мобилност

Social Stratification and Mobility

60

60

0

60

4

изпит exam

24

B13101C0426

Методология и организация на емпирични изследвания

Methodology and organization of Empirical Research

60

60

0

60

4

тек.оценка Grade based on semester control

25

B13101C0427

Теория и история на цивилизациите

Theory and History of Civilizations

45

45

0

55

4

изпит exam

26

B13101C0428

Етносоциология

Ethnosociology

60

60

0

65

5

тек.оценка Grade based on semester control

27

B13101O0429

Модерни социологически теории

Contemporary Sociological Theories

45

45

0

55

4

изпит exam

27

B13101O0430

Социология на семейството

Sociology of Family

45

45

0

55

4

изпит exam

27

B13101O0431

Дигитална социология

Digital Sociology

45

45

0

55

4

изпит exam

20

B000000F0422

Физкултура и спорт

Physical Culture and Sports

30

0

30

0

0

тек.оценка Grade based on semester control

 

 

Общо/Total

420

390

30

420

30

 

 

 

Общо университетски блок

Общо/Total

1575

 

1425

 

 

150

 

1605

120

 

ТРЕТИ КУРС/THIRD YEAR OF STUDIES 

ПЕТИ СЕМЕСТЪР/FIFTH SEMESTER

28

B13101C0532

Социология на икономическия живот

Sociology of Economic Life

60

60

0

65

5

изпит exam

29

B13101C0533

Обработка и анализ на данни с SPSS

Data Processing and Data Analysis with SPSS

60

60

0

90

6

изпит exam

30

B13101C0534

Социология на комуникациите

Sociology of Communication

60

60

0

90

6

изпит exam

31

B13101O0535

Международни миграции

International Migrations

60

60

0

65

5

изпит exam

31

B13101O0536

Организационно поведение

Organizational Behaviour

60

60

0

65

5

изпит exam

31

B10000O0537

Икономическа политика

Economic Policy

60

60

0

65

5

изпит exam

32

B13101О0538

Социално взаимодействие и социометрия

Social interaction and Sociometry

30

30

0

45

3

тек.оценка Grade based on semester control

32

B13101О0539

Икономическа психология

Economic Psychology

30

30

0

45

3

тек.оценка Grade based on semester control

33

B13101F0540

Приложна психология в съвременната организация

Applied Psychology for Contemporary Organizational Management

60

60

0

65

5

изпит exam

 

 

Общо/Total

330

330

0

420

30

 

ТРЕТИ КУРС/THIRD YEAR OF STUDIES

ШЕСТИ СЕМЕСТЪР/SIXTH SEMESTER

34

B13101C0641

Фирмена култура

Company Culture

60

60

0

90

6

изпит exam

35

B13101О0642

Социална политика

Social Policy

60

60

0

90

6

изпит exam

35

B10000O0643

Демография

Demography

60

60

0

90

6

изпит exam

36

B10000O0644

Институционална икономика

Institutional Economics

60

60

0

90

6

изпит exam

36

 B13101O0645

Социален капитал

Social Capital

60

60

0

90

6

изпит exam

37

B30000О0646

Маркетингови изследвания

Marketing Research

60

60

0

90

6

изпит exam

37

B13101О0647

Социология на потреблението

Sociology of Consumption

60

60

0

90

6

изпит exam

38

B13101F0648

Социология на социалните общности

Social Community Sociology

60

60

0

90

6

изпит exam

38

B80000F0649

Интернет и WEB дизайн

Internet and Web Design

60

60

0

90

6

изпит exam

 

 

Общо/Total

300

300

0

450

30

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС/FOURTH YEAR OF STUDIES 

СЕДМИ СЕМЕСТЪР/SEVENTH SEMESTER

39

B13101C0750

Антропология

Anthropology

60

60

0

65

5

изпит exam

40

B13101C0751

Качествени методи в емпиричните изследвания

Qualitative Research Methods

60

60

0

 

90

6

 

изпит exam

41

B13101C0752

Социология на управлението: аз, взаимоотношения, групи

Sociology of Managing People: Self, Relationships and Teams

60

60

0

90

6

 

изпит exam

42

B13101O0753

Социология на публичността

Sociology of Public Spaces

60

60

0

65

5

изпит exam

42

B83101O0754

Социология на религиите

Sociology of Religions

60

60

0

65

5

изпит exam

43

B13101O0755

Социология на труда

Sociology of Labour

45

45

0

45

3

тек. оценка Grade based on semester control

43

B100000O0756

Индустриални отношения

Industrial Relations

45

45

0

45

3

 

тек. оценка Grade based on semester control

44

B13101F0757

Социология на пазара

Market Sociology

60

60

0

65

5

изпит exam

 

 

Общо/Total

345

345

0

420

30

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС/FOURTH YEAR OF STUDIES

ОСМИ СЕМЕСТЪР/EIGHT SEMESTER

45

B13101C0858

Социология на конфликтите

Sociology of Conflicts

60

60

0

65

5

изпит exam

46

B83819О0859

Статистически методи в емпиричните изследвания

Statistical Methods in Empirical Research

60

60

0

65

5

изпит exam

46

B13101O0860

Социология на здравето

Sociology of Health

60

60

0

65

5

изпит exam

47

B13101O0861

Социология на политиката

Sociology of Politics

60

60

0

60

4

тек.оценка Grade based on semester control

47

B13101O0862

Социология на образованието и науката

Sociology of Education and Science

60

60

0

60

4

тек оценка Grade based on semester control

48

B13101F0863

Социология на девиациите и престъпността

Sociology of Deviance and Crime

60

60

0

60

4

изпит exam

49

B13101P0864

Учебна практика/ Internship

0

0

0

60

2

защита

50

 

Държавен изпит

State Exam

първа сесия – юни/юли

firs state exam session – June/July

втора сесия – септември/октомври

second state exam session – September/October

трета сесия – февруари/март

third state exam session – February/March

 

 

 

250

10

изпит exam

 

 

Общо/Total

240

240

0

560

30

 

 

 

 

 

 

Брой/

Number

Хорариум/

Hours

Лекции/

Lectures

Упражнения/

Seminars

Извън аудиторна заетост/ Extracurricular Activity

Кредити/

Credits

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ – общо в т.ч.

50

2790

2640

150

3455

240

 

Университетски учебни дисциплини/Courses

27

1575

1425

150

1605

120

 

C

Задължителни / Compulsory:

23

1350

1260

90

1420

106

 

O

Избираеми/Optional:

3

165

165

0

185

14

 

F

Факултативни / Facultative:

1

60

0

60

0

0

 

Факултетни учебни дисциплини / Courses:

11

630

630

0

870

60

 

C

Задължителни / Compulsory:

4

240

240

0

335

23

 

O

Избираеми / Optional:

5

270

270

0

380

26

 

F

Факултативни: / Facultative

2

120

120

0

155

11

 

Специални учебни дисциплини / Courses:

10

585

585

0

670

48

 

C

Задължителни / Compulsory:

4

240

240

0

310

22

 

O

Избираеми / Optional:

4

225

225

0

235

17

 

F

Факултативни / Facultative:

2

120

120

0

125

9

 

Р

Преддипломен стаж / Internship:

1

0

0

0

60

2

 

                     Държавен изпит / State Exam

1

0

0

0

250

10

 

Учебният план е приет на заседание на катедра „Икономическа социология” от 18.05.2017г. (Протокол №233) и от Факултетен съвет на факултет „Общоикономически” на ……...201… г. (Протокол №…..).

The course curriculum is approved by the Department Council of “ECONOMIC SOCIOLOGY ” on 18.05.2017г. (Record № 233.) and by the Chair Council of “FACULTY OF GENERAL ECONOMICS” on ………… (Record № ………).

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

 „……………..“

CHAIR OF THE DEPARTMENT

............................................

(…………………………...)

(…………………………...)

ДЕКАН:

DEAN

 

...........................................

(…………………………...)

(…………………………...)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ПО

УЧЕБНАТА ЛИТЕРАТУРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ:

SECRETARY GENERAL FOR ACADEMIC

LITERATURE AND DOCUMENTATION

...........................................

(…………………………...)

(…………………………...)