Катедра "Икономическа социология"

Обновено: сряда, 10 февруари 2016 16:11

Учебен план Икономическа социология "стар"

Специалност:

3.8.18

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

ECONOMIC SOCIOLOGY

Професионално направление:

3.8

ИКОНОМИКА

ECONOMICS

Област на висше образование:

3.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ

SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES

Образователно-квалификационна степен:

 

БАКАЛАВЪР

BACHELOR

Професионална квалификация:

 

БАКАЛАВЪР ПО ИКОНОМИКА

BACHELOR OF ECONOMC SOCIOLOGY

Форма на обучение:

 

РЕДОВНА

FULL TIME

Продължителност на обучението:

 

4 години (8 семестъра)

4 years (8 semesters)

2730 часа, 2730 hours

Валиден от:

 

2009/2010

 

 

№ по ред

Код

Учебна дисциплина

Хор.

л.

у.

Извън аудиторна заетост

Кредити

Контрол

ПЪРВИ КУРС

-ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1

B00000C0101ю

задължителен

Основи на икономическата теория

60

30

30

90

6

изпит

2

B00000C0102

задължителен

Математика І  част

60

30

30

90

6

изпит

3

B00000C0103

задължителен

История на икономическите теории

60

45

15

90

6

изпит

4

B00000C0104

задължителен

Стопанска история

60

45

15

90

6

изпит

5

B00000C0105

задължителен

Икономическа социология

60

30

30

90

6

изпит

6

B00000C0106

задължителен

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

-

 

 

Общо

330

180

150

450

30

 

ПЪРВИ КУРС

ВТОРИ  СЕМЕСТЪР

7

B00000C0207

задължителен

Микроикономиката

60

45

15

65

5

изпит

8

B00000C0208

задължителен

Математика ІІ част

60

30

30

65

5

изпит

9

B00000C0209

задължителен

Икономика на труда

60

60

  0

65

5

изпит

10

B00000C0210

задължителен

Основи на правото

60

45

15

65

5

изпит

11

B00000C0211

задължителен

Основи на управлението

60

30

30

65

5

изпит

12

B00000C0212

задължителен

Информатика

60

30

30

65

5

изпит

6

B00000C0206

задължителен

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

тек. оценка

 

 

Общо

390

240

150

390

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ КУРС

ТРЕТИ  СЕМЕСТЪР

13

B00000C0313

задължителен

Макроикономика

60

45

15

65

5

изпит

14

B00000C0314

задължителен

Основи на финансите

60

45

15

65

5

изпит

15

B00000C0315

задължителен

Маркетинг

60

30

30

65

5

изпит

16

B00000C0316

задължителен

Интелектуална собственост

60

45

15

65

5

изпит

17

B00000C0317

задължителен

Статистика

75

45

30

75

5

изпит

18

B00000O0318

Философия

60

30

30

65

5

изпит

18

B00000O0319

Политология

60

30

30

65

5

изпит

18

B00000O0320

Екология и устойчиво развитие

60

30

30

65

5

изпит

19

B00000F0306

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

-

 

 

 

405

240

165

400

30

 

ВТОРИ КУРС

ЧЕТВЪРТИ  СЕМЕСТЪР

20

B00000C0422

задължителен

Основи на счетоводството

60

30

30

65

5

изпит

21

B00000C0423

задължителен

Прогнозиране и планиране

60

30

30

65

5

изпит

22

B00000C0424

задължителен

Икономика на предприятието

60

45

15

65

5

изпит

23

B00000C0425

задължителен

Корпоративни финанси

60

30

30

65

5

изпит

24

B00000O042

избираем

Световна икономика

60

45

15

65

5

изпит

24

B00000O0427

избираем

Геоикономика и регионално развитие

60

30

30

65

5

изпит

24

B00000O0428

избираем

Стопанска логистика

60

30

30

65

5

изпит

25

B00000O0429

избираем

Европейска интеграция

60

45

15

65

5

изпит

25

B00000O0430

избираем

Търговия

60

30

30

65

5

изпит

25

B00000O0431

избираем

Основи на предприемачеството

60

30

30

65

5

изпит

19

B00000F0406

факултативен

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

тек.оценка

 

ТРЕТИ КУРС

ПЕТИ  СЕМЕСТЪР

26

B10000C0532

задължителен

Човешки ресурси

60

60

0

90

6

изпит

27

B10000C0533

задължителен

Социална политика

60

60

0

90

6

изпит

28

B10000C0534

задължителен

Икономическа култура

60

60

0

90

6

изпит

29

B10000O0535

избираем

Микроикономическа теория

60

60

0

90

6

изпит

29

B10000O0536

избираем

Организационно поведение

60

60

0

90

6

изпит

29

B10000O0537

избираем

Евристични методи

60

60

0

90

6

изпит

30

B80000O0538

избираем

Въведение в иконометрията

60

60

0

90

6

изпит

30

B80000O0539

избираем

Интернет и WEB дизайн

60

60

0

90

6

изпит

30

B70000O0540

избираем

Търговско право

60

60

0

90

6

изпит

 

 

Общо

300

300

0

450

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИ КУРС

ШЕСТИ  СЕМЕСТЪР

31

B10000C0641

задължителен

Икономика на обществения сектор

60

60

0

90

6

изпит

32

B10000C0642

задължителен

Икономическа политика

60

60

0

90

6

изпит

33

B10000C0643

задължителен

Индустриални отношения

60

60

0

90

6

изпит

34

B10000O0644

избираем

Институционална икономика

60

60

0

90

6

изпит

34

B10000O0645

избираем

Демография

60

60

0

90

6

изпит

34

B10000O0646

избираем

Фирмена култура

60

60

0

90

6

изпит

35

B80000O0647

избираем

Проектиране на управленски информационни системи

60

60

0

90

6

изпит

35

B40000O0648

избираем

Одитинг

60

60

0

90

6

изпит

35

B40000O0649

избираем

Иновации

60

60

0

90

6

изпит

 

B20000F0606

факултативен

Физкултура и спорт

30

-

30

0

0

тек. оценка

 

 

Общо

300

300

0

450

30

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

СЕДМИ СЕМЕСТЪР

36

B13818C0750

задължителен

Макро и микросоциологически теории

60

30

30

65

5

изпит

37

B13818C0751

задължителен

Социология на икономическия живот

60

30

30

65

5

изпит

38

B13818C0752

задължителен

Обработка и анализ на данни с SPSS

60

30

30

 

90

6

изпит

39

B13818O0753

избираем

Социална стратификация и мобилност

30

30

0

45

3

тек. оценка

39

B13818O0754

избираем

Етносоциология

30

30

 

0

45

3

 

тек. оценка

40

B13818O0755

избираем

Социална  психология

30

30

0

30

2

тек.оценка

40

B13818O0756

избираем

Икономическа психология

30

30

0

30

2

тек.оценка

41

B13818F0757

факултативен

Методология и организация на емпирични изследвания

60

30

30

65

5

 

изпит

42

B13818F0758

факултативен

Социология на конфликтите

60

30

30

60

4

изпит

 

 

Общо

360

210

150

420

30

 

ЧЕТВЪРТИ КУРС

ОСМИ СЕМЕСТЪР

43

B13818C0861

задължителен

Социология на пазара

60

60

0

60

4

изпит

44

B13818C0862

задължителен

Качествени методи в емпиричните изследвания

60

60

0

60

4

изпит

45

B13818O0863

избираем

Социология на социалните общности

60

60

0

60

4

тек. оценка

45

B13818O0864

избираем

Статистически методи в емпиричните изследвания

 

60

 

60

 

0

 

60

 

4

 

тек. оценка

46

B13818O0863

избираем

Социология на предприемачеството

30

30

0

30

2

тек. оценка

46

B13818O0864

избираем

Социология на третия сектор

30

30

0

30

2

тек. оценка

47

B13818F0865

факултативен

Социология на труда

60

60

0

60

4

изпит

 

B13818F0806

факултативен

Физкултура и спорт

30

0

30

0

0

тек. оценка