Катедра "Икономическа социология"

ОБУЧЕНИЕ
Обновено: понеделник, 21 юни 2021 17:09

ОНС Д О К Т О Р


ОНС "Доктор"

В тази степен се извършва обучение на докторанти по държавна поръчка (редовна и задочна форма на обучение) и на самостоятелна подготовка.     

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Научна специалност: Социология

Продължителност на обучение: за редовна докторантура – 3 години; за задочна – 4 години, за самостоятелна подготовка – 3 години.

Кредити: 190

Успешно защитилите докторска дисертация придобиват научната и образователна степен „Доктор по социология“.

Обучението се извършва съгласно Индивидуален учебен план, изготвен от докторанта и научния ръководител и приет от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“.

Катедра „Икономическа социология“ осигурява обучение на български и английски език в ОНС „Доктор“.