Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
ОБУЧЕНИЕ
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:18

МАГИСТЪР

КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ПРЕДЛАГА от 2017 г.

НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

В ОКС „МАГИСТЪР” В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА”

 

 

І. УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ

 

1. Какво представлява академичното есе?

„Есе“  буквално означава "опит", оригинално поднасяне в свободно прозаично изложение на идея, оценка или преживяване. Това е граничен жанр между научния, публицистичния и художествения стил, свободно интегриращ техните стилистични средства. Академичното есе не е случаен сбор от различни факти и наблюдения. То е цялостен структуриран текст, който отговаря на някакъв конкретен проблем/въпрос. За да отговори на конкретния въпрос, академичното есе изгражда теза и я подкрепя с аргументи. Добрите есета отдават дължимото на тези, които се различават от мнението на автора. Академичната арена е място на сблъсък на идеи. Авторът се включва в този сблъсък. Той трябва да представи своята позиция, но и да я изправи срещу най-силните аргументи на другите антитези. Авторът въвежда в проблематиката, изразява теза, демонстрира методите, с които ще я защити, отговаря на най-силните критики срещу неговата теза и обобщава позицията си в заключение. 

 

2. Какво трябва да се открои при есето?

Есето трябва да притежава основните признаци на всеки писмен текст – информативност, смислово и стилово единство, езикова свързаност, завършеност. Целта е лично и оригинално представяне и аргументирана защита на авторовата теза. Есето съдържа елементи на новаторство, прави собствени асоциации, достига до неочаквани изводи. Стилът на изложението при есето не е наивно-емоционален, не е открито изповеден, а селективен и интелектуален, като "висша сериозност на темата и небрежна официалност при поднасянето й“ (Джон Флечър). Авторът трябва да демонстрира умения да класифицира, анализира и интерпретира информация, да преценява достоверността й, да използва, променя обосновано или да създава нови понятия, да преминава от конкретно към абстрактно и да разглежда проблемите от нов личен ъгъл.


3. Структура на есето 

Структурата на есето се състои от:

УВОД – кратък, не повече от един абзац, в който се заявява позицията, тезата на автора или отговора на зададения въпрос.

ИЗЛОЖЕНИЕ – съдържа разсъждения, аргументи, доказателства, за да се защити заявената в увода гледна точка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – в няколко изречения се представя заключителната теза на автора.

 

4. Какви са изискванията при писане на академично социологическо есе?

  • Да е ясно, че се изразява лична позиция.
  • Да се използват основни понятия и термини от социологията (икономиката, психологията).
  • Да личи, че собствената позиция не е внезапно хрумване, а се основава на информация, който е била набирана и подготвяна чрез анализ на различни източници.
  • Текстът да е грамотно написан и да не оставя впечатление за преписване на готови литературно-критични оценки.
  • Обемът е 5-10 страници ръкописен текст.

                                                                                 

ІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ

Приемът на студенти в „магистър” в професионално направление „Социология, антропология и науки за културата” се извършва с полагане на  конкурсен изпит – написване на есе по тема, определена в деня на изпита от изпитна комисия на катедра „Икономическа социология”, утвърдена със заповед на Ректора на  УНСС.

Конкурсният изпит се провежда по реда установен в ПУД на УНСС.

Изпитът е анонимен.

Всеки кандидат получава голям плик с необходимите материали за разработване на есето.

Продължителността на изпита е 2 часа.

Оценяването на студентското есе се извършва по следните критерии: структура; съдържание, стил на изложение и отношение на автора към разисквания проблем. Относителният дял на всеки от критериите е посочен в следната таблица:

 

Критерии

%

Стандарт

Структура

20

Разработеното есе следва да съдържа три задължителни елемента: увод, изложение и заключение

Съдържание

40

Уводът – кратко изяснява позицията/основната теза на автора или отговора на зададения му въпрос.

Изложението на есето е в свободна форма и разкрива следните умения на студента: да класифицира, анализира и интерпретира информация, да преценява достоверността й, да използва, променя обосновано или да създава нови понятия, да преминава от конкретно към абстрактно и да разглежда проблемите от нов личен ъгъл.

Стил

20

Стилът на изложението следва да изразява личната позиция на автора; да е използван литературен език и основни понятия и термини на социологията; авторската гледна точка (теза) да е защитена с информация, събрана чрез анализ на различни източници, в т.ч. и от емпирични изследнания на студента, реализирани в учебния процес на бакалавърско ниво и/или публикувани статии в сборници от научни конференции; да не създава впечатление за взаимстване (плагиатстване) на чужди аналитични мнения и оценки по разисквания в есето проблем; да не са допуснати граматически грешки; обемът да е 5-10 страници ръкописен текст.

Отношение на автора към разисквания проблем

20

Заключението – ясно и категорично изразено заключително мнение/теза на автора.

 

След приключване на изпита всеки кандидат поставя в плика разработката си, запечатва плика и го предава на  изпитната комисия за оценяване.

Изпитната комисия обявява деня и часа за обявяване на резултатите и реда на класирането на кандидатите.

Записването на студентите в ОКС „Магистър” се извършва съгласно графика на УНСС.

 Прикачени файлове:

application/pdf Указания за разработване и оценяване на есе_магистър.pdf - 130 KB