Катедра "Икономическа социология"

МП Бизнес психология и социология
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:11

Учебен план МП "Бизнес психология и социология"

 

 

 

№ по ред

No

Код

Code

Учебна дисциплина

Courses

Хорариум/

Hours

Лекции

Lectures

Упражнения

Seminars

Извънаудиторна заетост Extracurricular Activity

Кредити

Credits

Контрол

Control

ПЪРВИ КУРС/FIRST YEAR OF STUDIES

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР/FIRST SEMESTER

1

М13818C0101

ПСИХОЛОГИЯ НА БИЗНЕСА

BUSINESS PSYCHOLOGY

60

60

0

65

5

Изпит/ exam

2

М13818C0102

ПСИХОЛОГИЧЕСКО БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

PSYCHOLOGICAL BUSINESS COUNSELING

60

60

0

65

5

Изпит/ exam

3

М13818C0103

ОБЩЕСТВО И КРИЗА

SOCIETY AND CRISIS

45

45

0

80

5

Изпит/ exam

4

М13818C0104

СОЦИОЛОГИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

SOCIOLOGY OF GLOBALIZATION

60

60

0

65

5

Изпит/ exam

5

М13818О0105

БИЗНЕС И ПРЕСТЪПНОСТ

BUSINESS AND CRIME

45

45

0

80

5

Изпит/ exam

5

М13818О0106

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДБОР И ЛИЧНОСТНА СЕЛЕКЦИЯ

PROFESSIONAL SELECTION AND PERSONAL MATCHING

45

45

0

80

5

Изпит/ exam

6

М13818О0107

СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИ,  ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

SOCIAL ASSESSMENT OF POLICIES, PROGRAMMES AND PROJECTS

45

45

0

80

5

Тек. оценка/ Grade based on semester control

 

6

М13818О0108

ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

45

45

0

80

5

Тек. оценка/ Grade based on semester control

 

 

 

Общо/Total

315

315

0

435

30

 

ПЪРВИ КУРС/FIRST YEAR OF STUDIES

ВТОРИ СЕМЕСТЪР/SECOND SEMESTER

7

М13818C0209

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРОМЯНА: СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ

PSYCHOLOGICAL CHANGE:CONTEMPORARY THEORIES

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

8

М13818C0210

Е-БИЗНЕС МРЕЖИ И ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ

BUSINESS NETWORKS AND VIRTUAL COMMUNITIES

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

9

М13818О0211

ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

9

М13818О0212

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ(ПСИХОМЕТРИКА)  

PSYCHOLOGICAL MEASUREMENTS (PSYCHOMETRICS)

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

10

М13818О0213

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ONLINE MARKETING AND MARKETING RESEARCH

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

10

М13818О0214

ЕВРИСТИКА И ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ

HEURISTICS AND INNOVATIVE THINKING

45

45

0

45

3

Изпит/ exam

11

М13818F0215

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

 MANAGEMENT OF EUROPEAN PROJECTS

45

45

0

45

3

Тек. оценка/ Grade based on semester control

 

 

 

Общо/Total

225

225

0

225

15

 

Дипломна работа/Diploma Thesis

За студенти, записани за обучение през месец септември/октомври:

първа сесия: юни/юли

втора сесия: септември/октомври

трета сесия: февруари/март

За студенти, записани за обучение през месец януари/февруари:

първа сесия: февруари/март

втора сесия: юни/юли

трета сесия: септември/октомври

 

 

 

375

15

Изпит/ exam

Общо/Total

225

225

0

600

30

 

 

 

 

Прикачени файлове:

application/pdf Учебен план - специалност Бизнес психология и социология от уч.г. 2018-2019.pdf - 227 KB